Top

ateliér Císler Pazdera

ateliér Císler Pazdera

* ocenění poroty

Most – město

 

Atelier se zabýval problémem nového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem a jeho vztahem k městu. Město přetékající na Most, Most jako počátek Města. Hledání programu bylo součástí úlohy. Pracovalo se převážně ve skupinách.

 

Téma zahrnovalo celou řadu problémů, počínaje hladinou tisícileté vody a s tím souvisejícím urbanistickým řešením, přes konstrukční a technologickou problematiku, řešení předpolí mostu, dopravní řešení, zasazení mostu do kontextu panoramatu Prahy, doplnění parkových ploch ve struktuře města, navázání na významnou stávající zástavbu (např. Holešovická tržnice a Karlínský developement). Podkladem byly tři varianty studie poskytnuté Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

 

hodnocení poroty

Škola architektury není jen výrobnou projektantů, kteří dobře znají řemeslo a snadno zapadnou do systému. Škola by měla být i laboratoří, kde se experimentuje, hledá, zkouší a často i neuspěje. Ateliér Ondřeje Císlera je v tomto směru vlajkovou lodí školy. Na základě reálného zadání – mostu mezi Karlínem a Holešovicemi testuje hranice tohoto programu formou vloženého subtématu bydlení navíc rozvinutého v další související – veřejný prostor, kultura, volný čas. Výsledek není jednoznačný, vždy pozitivní, ale stojí za vidění. Množství odvedené práce a zároveň udržení konceptů v živé formě je radost sledovat. Výsledná prezentace je kompaktní a přehledná svojí grafickou formou, ale nesnaží se jednotlivé autory vložit do jedné názorové škatulky. Autory ve smyslu autorských týmů, povětšinou tříčlenných, což je také součást zadání. Tolik opomíjená a přitom potřebná zkušenost pro budoucí architekty. Skvělé.

 

 

EN:

Assignment: „Bridge, City“

Studio dealt with a problem of a new bridge between Holešovice and Karlín and its ties to the city. The City structure overflowing on the Bridge, the Bridge as the beginning of the City. A search for the program was part of the task. We worked mainly in groups.

The topic covered a wide range of problems, from the level of the millennial water and related urban design, through construction and technical issues, solutions for the bridgeheads, traffic design, planting a bridge into the context of the panorama of Prague, adding parkland in the city structure, connection with significant existing development (eg . Karlín office/residential development and Holešovice market). The basis of the study were three versions of the bridge provided by the Institute for Planning and Development of the City of Prague.