Top

ateliér Kuzemenský a Synek

ateliér Kuzemenský a Synek

* ocenění poroty

 

CZ:

Mixed use development Na knížecí

 

Konstrukce a dekonstrukce městského bloku je hlavním teoretickým tématem semestrální práce. Jeho výhody, nevýhody, limity, odstranění nevýhod, zkoumání klišé s blokem spojených, propojení více funkcí v bloku. Jedním z cílů zadání je zkoumání obecných vlastností městského bydlení, městského bloku, jeho velikosti, možnosti jeho nového pochopení, soudobý posun v typologii, hloubky, intenzity, měřítka a podobně. Podstatné je vyřešit celé zadané území – tedy v celé hloubce části nedokončeného vnitrobloku.

 

Úkolem je prověření kapacity parcely. Akademickým zadáním je maximální využití hodnoty území. Úkolem je určit hranici, kdy intenzita / hustota začíná být kontraproduktivní a snižuje hodnotu celku.

 

Úkolem je na řešeném území navrhnout strukturu, kde hlavním programem bude bydlení, druhou částí je standardní kancelářská / komerční či jiná veřejná funkce. Tuto část domu je nezbytné navrhnout co nejuniversálněji. Výšková regulace není záměrně zadána. Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. Parcela nabízí logicky dokončení privátního bloku, ale stejně tak jakoukoliv jinou strukturu, která pomůže lepšímu využití místa a začlenění do kontextu.

 

Poměr standardu a typu bytů i poměr hlavní funkce bydlení a funkce komerční / veřejné bude předmětem návrhu– včetně jeho teoretické obhajoby. Byty jsou požadovány v maximální možné míře různých kategorií, pravděpodobně i standardu i způsobu distribuce. Student měl kompetenci uvedenou diverzitu bydlení popřít, navrhnout jinak a svoji tezi obhájit. Analogicky studenti přistupovati k programu funkce komerční / veřejné. Fyzický i sociální kontext okolí je právě tvořen.Tato proměnná nejistota se ukázala být jedním nejzajímavějších katalyzátorů semestrálních návrhů.

 

hodnocení poroty

Jednotným tématem semestrálního zadání se stalo zkoumání možností zhodnocení parcely na křížení ulic Stroupežnického a Ostrovského ležící v přímém sousedství autobusového nádraží Na Knížecí. 

 

Patron ateliéru, černá puma, vzhlíží k velkoformátovému vkládacímu modelu, který svým měřítkem a detailem zpracování předznamenává velkorysost odevzdaných návrhů. Zvolené zadání předurčuje zvýšenou intenzitu pracovního nasazení. Rozsah dílčích úkolů sahá od stanovení názoru na rozhraní mezi historickou a transformační částí Smíchova, navázání na stávající kontextuální vazby a predikce vazeb nových, určení míry zastavění vnitrobloku, definování veřejného x soukromého, hledání adekvátního poměru programové skladby, až po detailní řešení, mnohdy velmi důvtipných, dispozic jednotlivých bytů různorodého standardu (což bylo jedním z hlavních témat).

 

V rámci ateliéru se objevuje téměř u všech autorů shoda v pojetí průčelní hmoty domu a komponování fasády směrem do autobusového nádraží. Monumentálně velkorysá jednolitá tvář dostaveb reaguje na měřítko sousední budovy bývalých ženských domovů, čímž jasně podtrhuje hranici mezi historickou strukturou Smíchova a nově plánovaným developmentem. Možnosti variantních přístupů k takto významnému rozhraní však zůstaly skryty.

 

Na rozdíl od pojetí průčelí se projekty navzájem velmi odlišují ve formování vnitrobloku. Objevují se různé poměry zastavění, měřítek objektů a míra veřejného x soukromého. V mnoha případech dochází při vstupu chodce do útrob vnitrobloku, v porovnání s uličním průčelím, až ke dramatickému vjemovému kontrastu. Práce pojímající vnitroblok jako unikátní systém průchodů, pasáží, uliček, piazzett a dvorků, střídají projekty s rozměrnými společnými zahradami.

 

Studenti se s typologií velkoměstského paláce vypořádali na vysoké úrovni. Projekty jsou jasně souměřitelné díky srozumitelné grafické prezentaci a vkládacího modelu.

 

 

EN:

Mixed use development Na knížecí

 

Construction and deconstruction of the city block is the main theoretical theme of the semester. Its‘ advantages,disadvantages, limits, elimination of the disadvantages, exploration of clishés, connection of the functions within the block. One of the main goals is research of the general qualities of the urban housing including the size of the block, possibilities of its new understanding, contemporary shift in typology, depth, intensity, scale etc. It is essential to resolve the entire specified territory of the unfinished block.

 

The task is to verify the capacity of the site. Academic goal is to maximize the value of the area.

The task is to determine the point where the intensity/density begins to be counterproductive and reduces the value of the totality.

The task is to design a structure combining living as the major program and other commercial spaces or public spaces as the minor program. It is necessary to design this part of the house as universal as possible. Building height regulation is not specified on purpose. Subject of the assignment is to carefully observe potentials of the site including its’ relationship with surrounding. Completion of a private block seems to be logical, as well as any other structure helping with better usage of the site potential.

 

The ratio of the standard and the type of housing and the ratio of the major and minor function is

the subject of the design containing its theoretical defense. The housing is demanded to differ in categories and standards in the maximum possible way.

Physical and social  context of the neighborhood is just being created. This variable uncertainty seems to be one of the most interesting catalysts of the designs