Top

ateliér Novotný, Koňata, Zmek

ateliér Novotný, Koňata, Zmek

* ocenění poroty

 

CZ:

Nová budova fakulty architektury Technické university v Drážďanech

 

Rozsáhlý campus TU prakticky v centru Drážďan je zářezem čtyřproudové komunikace rozdělen na dvě poloviny, historickou z počátku dvacátého století a poválečnou. Fakulta architektury (1200 studentů) nemá v současnosti odpovídající budovu a  působí v universální administrativní budově mimo areál, respektive na jeho okraji v novodobé, východní části.

 

Místo pro novou budovu bylo vybráno v pozici, kterou uvažoval velkorysý územní plán již v roce 1910. Pozemek je umístěn v blízkosti centrálního náměstí Fritz Foerster Platz na okraji původní historické části kampusu, tvořené sestavou převážně cihlových budov, mezi budovami Beyer Bau  z roku 1912 (v současnosti Fakulta pozemního stavitelství) a novou budovou centrálních poslucháren.  Úzká parcela s poměrně dramatickým terénem, se vzrostlými stromy, v současnosti částečně zastavěná provizorními objekty dílen.

Soutěžní podmínky stanoví velice podrobný stavební program, navržený ve dvou prostorových variantách (horizontální a vertikální), na soutěžících je ponechána volba jednoho z nich.

 

Program bohužel nepředstavil školu architektury jako „metodu práce“, takže vedle otázky: „Co je vlastně škola architektury?“, jsme se ptali: „Jak architekturu vyučovat?“.  Zadaný stavební program se podařilo naplnit, ale to: „Co je jeho obsahem?“, zůstalo často pouze naznačeno.   

 

hodnocení poroty

Jedno zadání – řešení školy architektury v Drážďanech, stejná prezentace, stejně pojednané vkládací modely, stejně udělaná portfolia. Vše je velmi přehledné a jednotlivé práce je možné mezi sebou snadno porovnávat, podobně jako v architektonické soutěži. Postupně si vkládáme jednotlivé modely do širšího kontextu, studujeme portfolia a porovnáváme projekty mezi sebou. Není zde nic nesrozumitelného. Zvolený úkol pro celý ateliér efektně prověřil spoustu různých variant na jedno téma.

 

EN:

New Building for the Faculty of Architecture  at the Technical University of Dresden

 

The extensive TU campus is situated practically in the centre of Dresden. It is divided into two halves by the intersection of a four-lane street. One half consists of historical buildings from the beginning of the 20th century, and the other half of post-war buildings. The Faculty of Architecture (1 200 students) does not have an adequate building at the present time, so is conducting its activities in a general administration building situated outside the campus, more precisely on the edge of the campus, in the newly developed eastern district.

 

The location for the new building was chosen on the site which was already considered in the generous master plan of 1910. The plot is situated near the central Fritz-Foerster-Platz on the outer perimeter of the original historical part of the campus.  This area currently comprises a complex of mostly brick buildings, between the 1912 Beyer Bau buildings (currently the Faculty of Civil Engineering) and the new Central Auditorium building. The narrow plot consists of a fairly dramatic terrain with established trees. At the present time, it is partly occupied by provisional workshop buildings.

The contest conditions stipulate a very detailed construction programme, designed in two spatial variants (horizontal and vertical). It is up to contestants which one to choose.

 

Unfortunately, the programme did not introduce the School of Architecture as the “working method”. So, in addition to the question: “What actually is a School of Architecture?” we asked: “How is Architecture taught?” The assigned building specifications have been fulfilled, but the issue of “What is its content?” often remains only hinted at.