Top

ateliér Redčenkov – Danda

ateliér Redčenkov – Danda

* ocenění poroty

 

CZ:

Jedno město, dva světy. Na jedné straně lázně v historickém jádru se svými lázeňskými hosty, na straně druhé rostlé město se stálými obyvateli jako doplněk klasicistní lázeňské mřížky. Dva světy, které se léta doplňovaly a žily ve vzájemné synergii, se po roce 1989 začaly vzdalovat.


Na jedné straně monofunkční lázeňská zóna – pevnost, kde průměrný věk pacienta je 70 let, kde chybí poptávka po vybavenosti a službách, kde lázeňský park je v současném pojetí lázeňství jen estetickým doplňkem, kde historické budovy lázeňských balneo provozů ustoupily „županovému“ pojetí lázeňství, kde odborné lázeňské zdravotnictví ustupuje před welnessovou turistikou.


Na druhé straně město bez vnitřní struktury. Město, které přišlo o přirozené centrum a nahrazuje si jej ve vzdáleném Chebu. Přesto město s velkým potenciálem kvalitního životního prostředí, významné historické tradice lázeňství a ekonomicky nedoceněným potenciálem v oblasti turistického ruchu.


Dnes po 27 letech vývoje v tržním kapitalismu si klademe otázku: Je monofunkční lázeňská zóna správnou strategií prorozvojměsta?Jenačasedotáhnoutodtrženíoboučástí a de novat nové centrum pro trvalé obyvatele, protože to historické už není pro ně? A nebo otevřít centrum města novým možnostem, iniciovat multifunkční obraz centra, kde se bude trvale bydlet, pracovat a vzdělávat se? Ptáme se, zda je lázeňství samo o sobě dostatečně přitažlivé pro kvalitní budoucnost města.


To je výchozí pozice naší práce.


Předkládáme vizi budoucího obrazu města, které je opět srostlé, které má jedno centrum, do kterého přesouváme novou radnici a poštu, hledáme místo pro novou zdravotní školu i balneologický institut. Vzdělávání a věda napojená na výjimečnou tradici a historii se může stát novým východiskem. Kulturní instituce jako knihovna, muzeum, galerie by měly být součástí širšího centra a mohou být novými tématy pro vyprázdněné parky. Františkovy Lázně – ArtCity. Když mají Karlovy Vary svůj lmový festival a Mariánské Lázně festival klasické hudby, může být třetí vrchol lázeňského trojúhelníku věnován výtvarnému umění a architektuře. Zakládáme tradici uměleckého bienále, které naplní dnes prázdné kolonády a parky… zastavujeme suburbanizaci a hledáme vnitřní rezervy. Nově de nujeme hranice města, které bude funkčně bohaté, zdravě zahuštěné a bude udržitelně sloužit svým obyvatelům i lázeňským hostům. Je to utopie nebo reálná vize resuscitace města?


Odpověď není snadná, ale v naší společné diskuzi jsme se shodli, že by jím mohla být, že nás taková vize baví a rozumíme jí.


Posuďte sami…

 

hodnocení poroty

Návštěva v ateliéru Redčenkov & Danda byla pro porotu v pozdním pátečním odpoledni osvěžením. Nebylo nutné hledat zadání – to nám zde samo přišlo vstříc v podobě dominantního modelu uprostřed místnosti a  jasným sdělením i rozsáhlou analýzou na stěně vedle modelu. Prezentovanou vizi města pak dotvářely upoutávky“ na projekty a lákaly nás prozkoumat postupně všechna portfolia rozmístěná pod okny.

 

Ateliér se jako celek zabýval městem Františkovy Lázně, zkoumal možnosti jeho vývoje, vztah historického centra s lázeňským turismem a zbytku města, hledal jeho centrum. Jako výsledek představuje vlastní vizi Františkových Lázní – ArtCity. Je to město plné knihoven (mnoha knihoven!:–), galerií, vzdělávacích a dalších institucí, město s lépe definovanou hranicí, hierarchizovaným veřejným prostorem i zábavnou sítí lávek pro rekreační využití na pomezí města. Jednotlivé projekty jsou pestrou škálou konkrétních řešení, jejich úroveň se trochu různí, několik přečnívá nad ostatní a přitáhne pozornost poroty na delší čas.

 

Co je ale nejsilnější, je právě celkový dojem ze společné prezentace založené na pečlivě zpracovaném zadání a analýzách. Je z toho patrná reálná vazba na město a jeho charakter, která překračuje rámec školního projektu a tím je pro studenty rozhodně přínosná. Společné zpracování analýz dává možnost dojít v nich dál a společná vize města se pak může odrazit v jednotlivostech. Ateliér tak na mě působí jako osvěžující koktejl servírovaný v horkém dni ve stínu kolonády – a to v kontextu celé školy stojí za ocenění.

 

 

EN:

One town that is separated by two worlds.

On one side, a spa resort in the historic centre with its visitors. On the other side, an organic town with its permanent inhabitants as a complement to the classical spa grid layout. These two worlds that were growing together in a mutual synergy for many years started to drift apart since 1989.

 

One world – a separate spa resort serving its single purpose – a fort, containing patients with an average age of 70. World where the demand for public services is absent. Its park is in the current understandings of a spa resort a mere aesthetical appendix. It is a world where medical approach is retreating, being dominated by wellness tourism.

The other world – a town with no core structure. Town without a centre that is substituted by nearby Cheb. However, it is a town with high potential of environment, significant spa traditions and unrecognized economical potential of tourism.

 

Now, after 27 years of capitalist market, we do ask ourselves: Is a monofunctional spa zone a correct strategy for a future city development? Is it now the time to confirm and finish the seclusion, defining a new town centre for its inhabitants, since the historical part no longer belongs to them? Or to open up the fort to new possibilities, initiating multifunctional centre, that is inhabited, worked and studied in?

We do ask: is the spa industry attractive enough to ensure the town’s future?

 

That is the starting point of our work.

 

Our project introduces a vision of future of the city, that is sewn together again through one city centre. Moving a city hall and a post office to the very heart of Františkovy Lázně, seeking sites for a new medical school and an institute of balneology. Education and science joining the exceptional traditions and history seems to be a new base of opportunities. Cultural institutions such as library, museum and galleries should be a part of a broad city centre and may become a new topic for emptied parks.

Introducing Františkovy lázně – Artcity. While Karlovy lázně is hosting an international film festival and Mariánské lázně a classical music festival, the third point of this spa triangle can be dedicated to art and architecture. We introduce a tradition of art biennale, that fills in empty colonnades and parks… We stop the suburbanization and start to look at reserves in the centre. We define the boundary of the city, that is to be rich in its functions and to serve both its inhabitants and visitors with a great deal of sustainability.

 

Is it a utopia or a feasible vision of a rebirth?

 

The answer is not easy to be found, but we agreed on. It is a vision we do understand and brings us joy.

 

Decide for yourself…