Top

Gelien

Gelien

* ocenění poroty

 

CZ:

Mixed use development Na Knížecí

ateliér Kuzemenský & Synek

 

Lokalita Na Knížecí sa nachádza na rozmedzí nedokončeného a novovznikajúceho Smíchova. Spája svety vnútromestskej periférie a vnútroblokovej romantiky poprekrajovanej prozaickými výjavmi upadajúceho trhoviska. Stanica metra Anděl stojí medzi svetom nablýskaného centra a špinavosťou rušnej križovatky autobusovej stanice. Je to miesto nových nádejí na pokľudné životy strednej triedy a reprezentatívneho priestoru novej radnice.

 

Urbanistické riešenie experimentuje s prepojením dvoch umelo vytvorených osí. Prvá, realizovaná v deväťdesiatych rokoch ako predĺženie Anděla pasážou Zlatý Anděl, končí v ulici Bozděchova a naráža na dom, v súčasnosti kancelársky objekt. Druhá osa, zelený bulvár plánovaný ako súčasť developmentu Smíchov City, ústí do nevyužívaného biografiu. Návrh skúma možnosti ich prepojenia, prebúrania domov a zapojenia celého bloku do nového fungovania.

 

Pešie prepojenie prechádza do vnútrobloku, ktorý je zastavovaný obytnými domami s komerčným parterom. Vytvorené priestranstvá držia stávajúcu rôznorodosť dvorov – od vydláždených, verejne pobytových, až po zelené priestory intímnejšieho charakteru.

 

Zástavba spriestupňuje vnútroblok a vytvára nové komerčné vzťahy, ktoré sú podporované doplňovaním nových služieb a prevádzok, katalyzujú rozbehnuté otváranie dvorov verejnosti a spobytňujú inak zanedbaný priestor.

 

za porotu

Tomáš Gelien se ve své práci zabývá průchodností a vnitřním světem nejen zadaného bloku ale i jeho návazností na bloky v širším kontextu. V drobných schématech vysvětluje systém prostorů, které průchodnost umožnují a využívá hmotu navrhované stavby, aby tento systém doplnil. 

 

Vzniká útvar, který se skládá z objemů nejrůznějších měřítek počínaje největším objemem podél Ulice Ostrovského, až po drobné plomby, které nacházíme hluboko ve struktuře bloku. Tomáš Gelien využívá rigidní fasádu charakterizovanou rastrem velkoformátových oken aby veškerou novou hmotu sjednotil do jednoho organizmu, který blokem prorůstá a na několika místech se z něho vynořuje. Tímto způsobem se daří i integrace výdechu metra do celkového útvaru.

 

Projekt Tomáše Geliena přesvědčuje svojí srozumitelností, robustností a jednoduchostí. Současně nabízí fascinující prostorovou rozmanitost.

 

 

EN:

Mixed use development Na Knížecí

studio Kuzemenský & Synek

 

Urban block Na Knížecí is located between the unfinished and newly establishing Smíchov. It connects the worlds of inner city periphery and a courtyard romance. Neglected market highlights this atmosphere even more. Anděl underground station connects the dichotomy of the shiny city centre and filthiness of busy crossroad. It is a place of high hopes for bright future with a new town hall and residential urban blocks.

 

The urbanism solution experiments with the connection of two artificial axes. First of them was designed during the nineties as a prolongation of Anděl by means of Zlatý Anděl passage. It ends at Bozděchova street without any further continuity. The other axis, green boulevard which is designed as a part of Smíchov City development, flows into an unused cinema. The proposal investigates the possibilities of their connection, assembling the existing housing to the structure and making the entire urban block a functional organism.

 

Pedestrian link passes the courtyard, which is assembled with newly built structure. It is filled with a residential housing with commercial parterre. New spaces support existing diversity – from tiled, public spaces to the tiny green courtyards with private atmosphere.

 

The permeability of an urban block is emphasised and animates new commercial relations, which are supported by the creation of new businesses and services. This is catalysed by the opening of courtyards to the public and makes the environment worth living.