Top

Matěj Draslar, porotce

Matěj Draslar, porotce

* 1987

Od roku 1997 žije převážně ve Švýcarsku. Studoval architekturu na ETH v Curychu a pracoval v architektonických ateliérech v Čechách a ve Švýcarsku. Během studií se zabýval drobnými realizacemi, jako například přestavbou školky nebo novostavbou garáže. V rámci agps architecture ltd. nyní vede tým zabývající se převážně architektonickými soutěžemi a urbanismem. Vyučuje a přednáší architektonické navrhování na profesuře Marca Angélila na ETH Curych, kde je také zodpovědný za péči o diplomanty.

 

 

 

Nevěděl jsem, co očekávat. Na ČVUT jsem nikdy příležitost studovat neměl a mimo prohlídky nové budovy jsem o vyučování na fakultě měl informací pomálu. Porota Olověného Dušana byla příležitostí se moci celé dva dny, ve skvělém kolektivu, zabývat tvorbou studentů a výukou architektury na ČVUT. Na tomto místě bych chtěl SPA a porotě poděkovat.

 

Pokusím se shrnout svoje hlavní dojmy v roli nezatíženého a naivního návštěvníka do třech krátkých poznámek:

 

Kontrasty a konstanty

Je úkolem školy, aby poskytla studentům rozmanitou nabídku atelierů, ve kterých bude zastoupeny odlišné postoje k architektuře a urbanismu. Současně by ale u všech atelierů měla zajistit co nejvyšší a nejkonstantnější kvalitu. Bylo pro mě překvapivé, jak velké rozdíly panují v úrovni kvality odevzdaných prací v jednotlivých ateliérech.  

 

Laissez-faire a pevná ruka

Zajímavá otázka je, jak silně se snaží vedení ateliéru jednotlivé projekty řídit. Setkáváme se s různými přístupy, které se dají umístit na spektru mezi dvěma póly: na jedné straně studenti zdánlivě postrádají záchytný bod a vznikají částečně těžce uchopitelné projekty a na straně druhé mají zadání velmi jasné a vypracovávají část předem definovaného celku. Myslím si, že je pro studenty důležité vyzkoušet přístupy různé. Extrémní pozice na popsaném spektru by ale měly být ateliery voleny vědomě.

 

Témata a téma

V některých ateliérech jsme objevovali mezi odevzdanými pracemi mnoho různých a také velmi různorodých témat. Někdo se zabývá soutěží na novou školu architektury, někdo navrhuje továrnu, někdo rozhlednu a někdo další rodinný dům bez souvislosti s prací jeho kolegů v atelieru. Setkávali jsme se také s opačnou strategií: vedení ateliéru poskytlo tematický rámec, který celý atelier sdílel. Je jednoznačné rozpoznatelné, že soustředěním sil jedním směrem v atelieru může vzniknout diskurs na dané téma mezi studenty i vedením atelieru a jednotlivé projekty dosahují větší hloubky a kvality.

 

 

EN:

 

Honestly, I did not know what to expect. I never had the opportunity to study at the Czech Technical University and other than one visit of the new building I never been here before… Be one of the jurors for OD competition was two days experience that gave me the outlook of school that I did not have access to before. I would like to thank all the other jurors and SPA.

 

I will try to scoop up all my impressions of  a naive and independent visitor into three short comments:

 

Contrasts and constants

It’s the school’s duty to provide students with variety of studio classes with different approaches to architecture and urbanism. However, the school should arrange the highest and constant quality of these classes as well. It was surprising for me to see the tremendous differences between the qualities of finished projects exhibited here.

 

Laissez-faire and a firm hand

It’s interesting to ask how much do the studio teachers try to manage each student’s project. We see different approaches that can be placed on a spectrum with two poles: on one side, students missing fim hand and on the other side projects that are very clear and easily defined. I think it is very important for the students to try different ways but the extreme position of a spectrum mentioned before must be chosen by teachers knowingly.

 

Subjects and themes

In several studios, we discovered various works focusing on different topics. Someone worked on a design of the new Architecture school in Dresden, some students worked on a factory, an observatory or a family house without the connection to their classmate’s projects. However we also met opposite studio’s strategy: the entire class worked on a thematic framework which led to bigger depth and higher quality of projects.