Top

Maxová, Novotný

Maxová, Novotný

CZ:

Škola Architektury v Drážďanech

ateliér Rothbauer

 

Kampus drážďanské Technické Univerzity je rozdělen Bergstraße na 2 části. V jedné z těchto částí byl uvolněn pozemek pro novou fakultu architektury.

 

Pozemek přiléhá k rušné silnici Bergstraße a je situován mezi novou posluchárnou Hörsaalzentrum a starší budovou Beyer-Bau.

 

Nová budova Architektury nechce Beyer-Bau zastínit, proto ji nechává z většiny odkrytou a ponechává jí možnost dialogu s administrativní budovou Fritz-Foerster-Bau, která je postavena ve stejném stavebním stylu.

 

Terasovitý tvar budovy umožňuje maximální užívání a přístup na zelené terasy. Hmota je tvořena dvěma pevnými částmi, roztrženými prosklenou veřejnou halou.

 

Budova je rozdělena na 4 části. Tou největší je studentská část, skládající se z jednotlivých škol. Tyto školy reprezentují jednotlivé učební moduly na fakultě. Každá škola má vlastní open space pro studenty, kanceláře, zázemí a vlastní terasu, z které je možný přístup do škol, a studenti ani učitelé vůbec nemusejí procházet ostatními částmi školy. Každý open space obsahuje kanceláře profesorů a asistentů, tím tvoří jeden kompaktní celek, komunikující přes vnitřní schodiště s ostatními školami.

 

Další částí je tzv. Dean Hill. Ten reprezentuje oficiální zázemí školy. Zároveň sloužící jako relaxační zóna, popřípadě se může proměnit ve velké hlediště při oficiálních událostech školy. Třetí částí je technické zázemí školy a čtvrtou je veliká aula, která slouží pro setkávání studentů i veřejnosti a také se zde nachází komerční pasáž.

 

za porotu

Škola architektury může být klášter od Aleny Šrámkové, ale může být i kaskádovou krajinou od Pavly Maxové a Jana Novotného – slavné tvůrčí dvojice. Jejich návrhu nechybí odvaha a chuť riskovat vnější formou i protékáním funkcí uvnitř. Nemuselo to povést, ale povedlo. Dům je složen ze dvou programových částí, které se diagonálně sunou nad sebe, vytvářejí zajímavé momenty a průhledy. Zároveň se kampus univerzity plynule přelévá na obytné terasy školy. Přitom si vložený objekt zachovává adekvátní měřítko – nikoliv malé, ale respektující a rozvíjející své okolí. Vše podtrhuje hravá forma v detailu, designu a grafické prezentaci. Co však těší nejvíce je svobodomyslnost a otevřenost celého konceptu. Taková škola by vytáhla ze svých studentů to nejlepší!

 

 

EN:

School of Architecture TU Dresden

studio Rothbauer

 

Campus of Dresden Technical University is divided into two parts by Bergstraße. A site for new Faculty of Architecture was released in one of these parts.

 

The land adjoins to a busy road Bergstraße and is situated between the new auditorium Hörsaalzentrum and older building Beyer-Bau.

 

The new building of architecture doesn´t want to overshadow Beyer-Bau and wants to let it communicate with administration building Fritz-Foerster-Bau, therefore it is designed in the same architectural style.

 

Terraced shape of the building allows maximum use  and allows access to green terraces. The mass is composed of two fixed parts,which are torned by glazed public hall.

 

The building is divided into four parts. The greatest is the student part, consisting of individual schools. These schools represent individual learning modules of the faculty. Each school has its own open space for students, offices, facilities and a private terrace. Every open space contains the offices for professors and lecturers.

 

Another part is called Dean Hill. It represents the official school facilities. At the same time it serves as a relaxation zone, or can be transformed into a large auditorium for official school events. The third part is the technical background of the school, and the fourth is a big hall, which is used for meeting students and the public and includes a commercial arcade.