Top

Srnka, Houska, Čáp, Holeček, Smola, Vopalecká, Schinko, Erban, Opl, Bockschneiderová

Srnka, Houska, Čáp, Holeček, Smola, Vopalecká, Schinko, Erban, Opl, Bockschneiderová

CZ:

Všetaty

ateliér Cikán

 

Dvě historické polabské vesnické struktury, mezi něž vstoupila železnice. Cílem projektu je zachytit rozdílný obraz Všetat a Přívor a podnítit jejich kultivovaný rozvoj. Ideovým záměrem je posílení jak vnitřních částí sídla, tak i jeho okraje, s odkazem k historickému vývoji obce a přesahem do současnosti.

 

I přes své odlišné charaktery vytváří Všetaty a Přívory jeden společný celek. Koncept doplňuje a rozšiřuje původní prvorepublikovou městskou promenádu, tak aby došlo k propojení obou celků, a to prostřednictvím úpravy veřejného prostoru, doplňováním zástavby i budováním konkrétních městských institucí.

 

Zbytek obce nacházející se mimo hlavní osu si uchovává polabský vesnický charakter. To se snaží návrh zohlednit především napojením obce na okolní krajinu skrze doplňování cest, rozvíjení opuštěných území i vytváření orientačních vertikál, včetně podpoření místa klíčového palachovského narativu.

 

hodnocení poroty

Porotu zaujal kompaktně pojatý  výstup celého autorského týmu věnujícího svou pozornost vybudování „strategie konkurenceschopnosti“ středočeského městyse Všetaty.

 

Potlačením vlastního ega nechávají členové „všetatské“ skupiny přesvědčivě vynikat pečlivě vybalancovaný návrh plánu jakožto nedělitelného celku.

 

Návrh reflektuje aktuální téma vztahu města a venkova. Hledá životaschopné nástroje posilující přitažlivost menší obce, čímž si klade za cíl motivovat místní rodáky setrvat ve svém domově, lákat nové potenciální obyvatele a v neposlední řadě podněcovat turistický průmysl.

Strategie pro Všetaty prezentuje ukázku skeletu životaschopného územního plánu odpovídajícímu měřítku dané obce. Definuje v rozdílných měřítcích základní stávající hodnoty a nastiňuje možnosti jejich posilování a rozvíjení (Strategie vitalizace obce, Cesta okolo Košateckého potoka, Plácky). Citlivě se vyjadřuje k novým možnostem výstavby (Žižkova, zastavovací plán), iniciuje místní veřejný život (rekonstrukce a dostavby důležitých obecních objektů), podněcuje soukromé podnikání a zamýšlí se nad rozhraním sídla a krajiny (Rozhraní).

 

 

EN:

Všetaty

studio Cikán

 

Všetaty and Přívory, two historical vernacular structures of Polabí lowlands, between which came a railway. The main aim of this project is to initiate a cultivated development of these two different structures and to strengthen the inner parts of both villages as well as theirs borders and closest surroundings.

 

We are connecting both villages by extending the main axis of Všetaty – the first-republic promenade and then connecting it to the existing structure of Přívory, defining new development areas, changes and new situations in the public space and adding new public institutions.

 

The rest of both villages aside of the main axis area is preserving their original rural character. We are connecting both villages with the country and its nature by defining new ways, places and spots of orientation, by cultivating abandoned areas and by supporting the still-living memory of Jan Palach.