Top

Alžbeta Majnušová, Pavla Kejdanová, Denisa Dolanská

Alžbeta Majnušová, Pavla Kejdanová, Denisa Dolanská

CZ:

 

ALŽBĚTA MAJNUŠOVÁ, PAVLA KEJDANOVÁ, DENISA DOLANSKÁ

Lázně Dětský ostrov – ateliér Ondřeje Císlera

 

 

OSTROV NA ŘECE
Řeka vnáší do města pohyb, určuje směr. Zároveň také odděluje – vytváří hranici, vymezuje prázdno.

A na ní ostrov. Izolovaný od města, od nábřeží řekou a od řeky tlustou kamennou zdí.

Ostrov, který několikrát během záplav zanikl, až byl při stavbě plavební komory obestavěn kamennou zdí.

Piedestal pro krajinu. Přestože se nacházíte na ostrově, nezažijete to, co je u řeky

ve městě nejvzácnější – dotknout se vody.
MĚSTSKÉ LÁZNĚ
Lázeň, koupel, plavání – jako volba nového využití ostrova. Tak jako se ostrov odtrhává od nábřeží,

potřebují se i lidé odtrhnout od ruchu všedního dne. Lázně jako místo k péči o tělo i duši.
DŮM JAKO MOST
Kompaktní objem na místě stávající lávky spojující nábřeží s jižním cípem ostrova. Vyrůstá z původního pilíře,

na místě, kudy měl původně vést Jiráskův most. Pevně se kotví k ostrovu a nakonec zpátky do Vltavy.

Respektuje fungování ostrova a nechává pod sebou proplouvat lodě. Zároveň tvoří protipól pro budovu

Spolku výtvarných umělců Mánes, který se nachází na druhém břehu Vltavy.
Z nábřeží musí návštěvníci nejdříve vystoupat na otevřenou galerii, která se obtáčí kolem celého domu.

Na galerii se kromě vstupní haly městských lázní nachází kavárna, která zároveň poskytuje zázemí

návštěvníkům ostrova. V horním podlaží jsou umístěny bazény, sauny a odpočívárna s výhledem na protější břeh.

Jednotlivé místnosti poskytují rozličné zkušenosti s vodou, nabízejí odlišné situace – různé teploty, velikosti, materiály,

světla a zvuky. Na ostrově, pod budovou lázní, se nachází venkovní koupaliště, které je oddělené od hlavního provozu.

Voda zde již není uzavřená v menších bazénech, ale vylévá se v jednom místě ze stavby ven na cíp ostrova – venkovní

plavecký bazén až k okrajům ostrova. Různé skladby zdiva odlišují jednotlivé vrstvy domu. Nové využití cihel domů,

které již dosloužily svému účelu. Plavání nad řekou a proti proudu.

 

 

 

Hodnocení poroty:

 

Silným momentem projektu je koncept, který namísto zastavění ostrova umisťuje na jeho okraj

pouze vstupní pavilon rozkročený mezi ostrovem a nábřežím elegantním obloukem. Cítíme, a model to potvrzuje,

že jde o odezvu budovy Mánesa na protilehlém břehu. Překročení plavebního kanálu, hezký moment ochozu

po celém obvodu domu, hra se skládáním cihel režného zdiva na fasádě, okno z bazénu s výhledem na řeku

a doplnění venkovního bazénu na jižním ostrohu ostrova považujeme za velmi dobré řešení.
Porota po poměrně široké diskuzi dospěla na základě posuzovaných návrhů k závěru, že je dobré ostrov nezastavět

a citlivé doplnění vhodně proporčně a hmotově zvoleným pavilonem je adekvátní řešení v daném území.
Určitý nedostatek vidíme v komplikovaném přístupu na ostrov pro ty, co nejdou do lázní, překonání schodiště

nahoru a zpět dolů je jednoznačně zhoršení současného stavu.
Pro silnou ideu, přesvědčivou prezentaci a odvahu jít proti zadání a „nepostavit nic“ a v neposlední řadě

pro dobrý barák se porota rozhodla nominovat projekt Lázní Dětský ostrov na výroční cenu SPA Olověný Dušan.

 

 

 

ENG:

 

Island on the river.
River brings motion to the city, defines the course. Simultaneously it divides it, makes a border,
defines the void.And the island on it. Isolated from the city, from the waterfront by the river and from

the river by a thick stone wall. The island, which disappeared many times during floods, until it was enveloped

by the wall of stone. Landscape pedestal. Even though you are on the island, you won’t experience the
most precious thing about the city. To touch the water.
City spa
Spa, bath, swimming – the new purpose of the island. As the island separates itself from the
waterfront, people need to separate themselves from the stress of an ordinary day. The city spa as a
caring place of body and soul.
House as a bridge
Compact volume on the place of the existing bridge connecting the waterfront with the southern tip
of the island. Scratching out from the original pillar, on a place, where originally the Jirasek’s bridge
was supposed to stand. Sticking itself firmly to the island and at the end back to the Vltava river.

It respects the functionality of the island and leaves enough space for ships beneath to go underneath.
Concurrently builds a counterpol to the building of Artist Society Mánes, which is situated

on the opposite waterfront.
At first, visitors need to elevate to an open gallery wrapping around the whole house.

Except an entrance hall of the city spa, the gallery contains a café, which provides a background

for the islands’ visitors. On the upper floor, there are situated pools, saunas and the restroom

providing the view over opposite bank. Individual rooms provide various water experiences

– different temperatures, sizes, materials, lights and sounds. On the island, underneath the building,

there is situated the outdoor spa, which is separated from the main service. Water is no longer closed in small pools,

but it burst from one spot to the tip of the island – outdoor swimming pool.
Various masonry compositions differ for each house layer. New purpose for the bricks, which gave up
their ghost.
Swimming upon the river and against the stream.