Top

ateliér Karel Šafařík

ateliér Karel Šafařík

CZ:

 

MÍSA

 

Mísa jako fenomén, ohraničení nebo redefinice prostoru. Interaktivní nebo multimediální design.

Eliminace stresu. Design‑‑ help nebo katalyzátor emocí.

Formát: interiér, s vazbou na konkrétního uživatele, předmět nebo prostor.

Měřítko: Malé. Materiál: sklo, kov, porcelán, beton, alternativní materiály.

Splněné zadání musí obsahovat minimálně: ideový koncept, skici a model 1:1.

 
ZÁVISLOST
Závislost dle výběru studenta s designérským výstupem / řešením a analýzou cílové skupiny / problematiky.

Možná spolupráce s FEL ČVUT (HCI, IIM). Student ateliéru si vybere cílovou skupinu a závislost,

která se s ní pojí. Výstupem semestrálního zadání je rešerše se zpracovaným uživatelským

a sociálním průzkumem dané problematiky, která bude nadále sloužit k designérským úvahám a řešením.

onzultace probíhají v rámci spolupráce partnerského pracoviště HCI FEL ČVUT.

Cílem je seznámit studenta s analytickým procesem tvorby designérského výstupu a navrhnout

design pro konkrétního uživatele v rámci širšího pochopení a analýzy dané cílové skupiny,

jejích potřeb a projektovaných stereotypů a závislostí, které se s ní pojí.

Hledat aktuální východiska a řešení. Oborově a koncepčně přispět a spolupracovat

na aktuálním výzkumu partnerských fakult (digitální heroin, stress, civilizační handicapy, závislost na internetu …).
Formát: Rešerše ve formátu A4, rozsah adekvátní řešené problematice.

Splněné zadání musí obsahovat minimálně: analytickou část, zpracovaný uživatelský výzkum,

návrh designérského řešení (skycy, kresby, vizualizace, …).

 

 

 

 

Hodnocení poroty:

 

Působí jako přesný magnetický protipól ateliéru Jaroše s Gonzalezem.

Nebyli jsme schopni vypíchnout jednu práci jako takovou, ale ateliér byl velmi

konzistentní a fungoval jako jednotné dílo, jedno divadelní představení. Instalace byla výborná.
Konceptuální rozměr zadání Závislostí a jejich výborné vydefinování,

práce s prezentací a s mobilní aplikací. V mnoha ohledech ateliér přesahoval ostatní.

Odnesli jsme si dojem, že ateliér směřuje studenty k týmové práci, a to je ve srovnání

s mnoha jinými ateliéry na vysokých výtvarných školách velmi vzácné.

 

 

 

ENG:

 

BOWL
Bowl as a phenomenon, boundary or redefinition of space. Interactive or
multimedia design. Elimination of stress. Design-help or Emotional Catalyst ……
Format: interior, linked to a particular user, subject or space.
Scale: Small
Material: glass, metal, porcelain, concrete, alternative materials ….
Completed assignment must contain at least:
ideological concept, sketch and model 1:1.

 

 

ADDICTION
Addiction according to student’s choice with design output / solution and target
group / problem analysis. Possible cooperation with FEL ČVUT (HCI, IIM). The
student of the studio chooses the target group and the addiction that is
associated with it. The output of the semester assignment is a research with a
processed user and social survey of the given issue, which will continue to serve
design ideas and solutions. The consultations are carried out within the
framework of the cooperation of the HCI FEL ČVUT partner workplace. The aim is
to acquaint the student with the analytical process of creating design output and
creating design for a particular user within a wider understanding. To analyze the
target group, its needs and its projected stereotypes and addictions. Search for
current solutions. Professionally and conceptually contribute and collaborate on
current research of partner faculties (digital heroin, stress, civilization handicaps,
Internet addiction ..)
Format: A4-size research, range adequate to the solving problem
Completed assignment must contain at least:
Analytical part, processed user research, proposal of design solution (sketches,
drawings, visualizations ..).