Top

ateliér Kraus & Čančík

ateliér Kraus & Čančík

CZ:

 

Komunitní centrum Praha-Komořany

aneb dům jako vybavení veřejného prostoru

 

Komořany jsou čtvrť na pražské periferii, fyzicky znatelně izolovaná, se  zanedbaným veřejným prostorem, bez funkčního centra. Úkolem studentů bylo pro centrální veřejné prostranství čtvrti formulovat vizi a koncept “iniciovat” navrženou architekturou – domem, který bude jeho základním vybavením. Vybavením navrženým ke každodennímu používání místní občanskou komunitou. Více než kdy jindy jsme usilovali o interakci domu a veřejného prostoru a o paralelní uvažování ve všech stupních měřítka: města, domu a uživatelského detailu. Do jaké míry a jak budou konkrétní funkce saturovány domem či jinými architektonickými nástroji mělo být také součástí konceptuálních úvah a rozhodování posluchačů. Selekce, upřesňování a modifikace rámcového stavebního programu předloženého v zadání se od studentů očekávalo, samozřejmě za předpokladu konzistentních argumentů a organických návazností v návrhu.

 

Řešené území je prostorem mezi industriálním areálem bývalých strojíren a vzájemně se prolínající rezidenční zástavbou rodinných a panelových domů. Lokalita je dnes znatelně zatížena automobilovou dopravou, jejíž dopady by v budoucnu mohlo redukovat plánované kontraverzní napojení přivaděčem na zbraslavský uzel dálničního pražského okruhu. Místo je dnes terminálem autobusů MHD, s jehož dislokací se v budoucnu počítá. Plánuje se také přivedení tramvajové linky. Díky rozsáhlým kapacitám bytové výstavby zaznamenávají Komořany setrvalý nárůst počtu obyvatel. Pokračování tohoto trendu lze očekávat také v budoucnosti stejně jako postupnou proměnu továrního areálu na komerční, volnočasový a kreativní cluster.

 

 

Hodnocení poroty:

 

David Kraus s Josefem Čančíkem zadávají „neatraktivní“ pozemek mimo centrum města. Tato zatáčka s prostranstvím ve středu stále rostoucích Komořan by mohla být reprezentantem mnohých podobných přisilničních prostor na pražských periférií.

 

Porota ocenila výběr místa, téma komunitního centra a důraz na řešení prostory okolo domu. Komunitní centra mají své předchůdce – kulturní domy, sokolovny, církevní sbory, klubovny – místa pro společenský, kulturní a sportovní život obce, místa konfrontace s potřebami ostatních. Tomuto tématu se studenti příliš nevěnovali, stejně jako širšímu pohledu na aktuální i historickou situaci Komořan.

 

Prezentace ateliéru je svěží, centrální totem s animacemi obcházíme se zájmem, vládne zde atmosféra zaujetí pro věc a prostor pro experiment.  Návrhy studentů se liší v závislosti na individuální koncepci a transformaci zadání. Iniciační stavby mají různý urbanistický koncept, měřítko, program. Svobodná možnost volby vedla k neunifikovaným a jistě zajímavějším výsledkům.

 

Slabším místem prezentace jsou modely bez okolní zástavby, kde pozornost upoutává nejvíce tvar parcely. Rozmanitý vizuální styl prací považujeme za přednost, některé z prací by si zasloužily větší dotažení. Přistihli jsme se, že lákavost nedokončeného zapojuje naši fantazii.

 

Porota ocenila prosociání náplň zadání a otevřený přístup k zadání i výuce a nominovala ateliér Davida Krause a Josefa Čančíka na cenu Olověného Dušana.

 

 

 

ENG:

 

Prague-Komořany Community Center
a.k.a. Building as a Public Facility Space

 

 

Komořany is a quarter on the Prague periphery, physically rather isolated, with a neglected public space, and without a functional center. The students’ assignment was to formulate a vision for the central public area of the quarter and to initiate a concept by designing architecture – a building which would be its basic facility, a facility designed for everyday use by the local community. More than ever we tried to create an interaction between a building and the public space

and a parallel consideration on all levels: a town, a house, a utilization point. How and to what extent the individual functionalities would be fulfilled by the house or other architectonic tools were to be a part of the students’ conceptual thinking and decision-making. The students were to deal with the selection, specification, and modification of the overall building program described in the assignment, with presupposed consistent arguments and organic relationships in their designs.

 

The area in question is a space between an industrial area of a former machine works and a residential area of intermingled family houses and panel blocks of flats. The locality is nowadays visibly burdened with heavy automobile traffic, the impact of which could be reduced in the future by the controversial planned highway connection to the Zbraslav hub of the Prague ring road. The location is currently a public bus terminal, which should be moved in the future. A tram line connection is also planned. Thanks to the large capacity of its residential building development, Komořany is experiencing a constant increase in its number of inhabitants. Continuation of this trend can also be expected in the future as well as gradual transformation of the industrial area into a commercial, leisure and creative cluster.