Top

ateliér Kuzemenský

ateliér Kuzemenský

CZ:

BYDLENÍ BŘEVNOV

*Olověný Dušan 2018 – vítězný ateliér

 

Bloky jsme prozkoumali shora, zdola, zevnitř i zvenčí. Na místech kam patřily, jsme se pokoušeli

jejich platnost potvrdit i zpochybnit. Je celkem jednoduché dokola opakovat, že jedině bloky jsou městotvorné.

I kdyby to byla pravda, nevystačíme si s ní. Zaostřujeme hledáček jinam. Jsou místa, a je jich mnohem víc,

která návod či imperativ postrádají. Místa bez návodu. Takovou jsme letos vybrali parcelu. Co si počneme?
Co si počít v místě, kde zaručený všelék nelze použít? Kolem dokola samé zakázané reference. Žádná nároží,

náměstí, uliční fronty, římsy ani jednotný charakter zástavby. Budeme hledat. Budeme hledat recepty pro místa,

která ho na první pohled nemají. Developeři dávno vědí, že bodové domy vykazují skvělé ukazatele cena/výkon.

To my už tušíme také, ale navíc máme představu, jak má tahle část města na hraně kopce vypadat. Ještě nemáme?

Na konci semestru mít budeme. Bude to dobrodružné.
Pracovní teze: Šikovnému developerovi se podařilo získat unikátní území v přímém sousedství Břevnovského kláštera,

území rozdrobené mezi mnoho vlastníků garáží. Úkol je navrhnout na území bydlení. Developer je nepředpojatý, tuší,

že na čtyřech rodinných domech nezbohatne, ovšem nebrání se kombinování typologických druhů, vzniku typologické

hybridní struktury kombinující řadovky, bytové domy… stejně tak jako několik fajnových viladomů.

Je to na studentech. Stejně tak architektonická i ekonomická obhajoba jejich řešení.

Podobně jako vždy: budeme po studentech chtít během semestru posun od urbánního celku k detailům bydlení,

komfortu bydlení.
Témata: Navrhování na ideálním místě, Hrana kopce: silueta, tvar, návrh zdálky/zblízka, Sousedství, otevřenost,

uzavřenost, soukromé vs. veřejné, Důraz na návrh parteru domů resp. plochy parcely, Propojení (nepropojení)

celé struktury do samozřejmě pochopitelného celku, Adekvátní standard bydlení/bytů.

 

 

Hodnocení poroty:

 

Vstoupili jsme do prostoru, v kterém kvalitní společná a nanejvýše přehledná prezentace nepřekryla

podstatu navrhování. Prostoru, ve kterém pocit, že jsme ve škole, instituci určené pro výchovu k praxi,

vyplnil duši nezávislého pozorovatele. Především z tohoto důvodu se neoddiskutovatelná nominace ateliéru

v plné shodě porotců přetavila do návrhu na ocenění Olověným Dušanem.
Podobnou (nejvyšší) úroveň prezentace umožňující kvalitní architektonickou diskusi a posuzování

projektů samotných v celé škole dosáhly i další týmy. Čím je atelier Kuzemenský/Kunarová výjimečný?
Již na úrovni zadání se výuka odkazuje na práci v reálném prostředí. Samotné zadání je srozumitelné

a neopomíná analýzu společenské situace. Mimo exaktního zadání architektonicko‑‑ urbanistického vyžaduje i

vyhodnocení ekonomické a prostorové. Takto formulované zadání vede studenty jasně k cíli a je čitelné i pro porotu

. Nezadání prostorové regulace je školním projektům vlastní, zde je však exaktně popsán

a později naplněn cíl: „Hledá se potenciál místa“. Systematicky a výjimečně kvalitně.

Doklad kvalitní a smysluplné výuky. Přes určitým způsobem developerské zadání se návrhy ani jedním

případem současnému standardu developerských projektů nepodbízí. Tento, pro výuku významný aspekt,

už byl v celém prostoru školy výjimečný a dosažen pouze v dalších dvou až třech ateliérech.
Za zcela výjimečný považuje porota přístup k řešení bytových dispozic napříč ateliérem a hledání tradiční

a užitné kvality i v této části návrhu. Porota oceňuje celkovou kvalitu vedení ateliéru a udržení výuky v akademickém

rozměru spolu se zřetelně profesionální výkony. Kuzemenský pokračuje v nastaveném vysokém standardu a jeho žáci

dostávají ocenění i za to, že dobrovolně a s radostí tomuto nejvyššímu standardu vychází vstříc svojí prací, disciplínou

a energií. Pokud by porota mohla ateliéru Kuzemenský/Kunarová něco vytknout, tak snad kvalitu ateliérové pohovky.

 

 

ENG:

BŘEVNOV HOUSING
We have researched blocks up and down, inside out. We tried to confirm and question their validity
at places where they fit. I tis quite easy to keep repeating, that only blocks are generating urban
form. Even if it were truth, we would not get by with it. We focus elsewhere. There are places, and
they are many more of these, that lack a manual or an imperative. Places without instructions.

We have chosen this kind of site this year. What are we going to do?
What to do in a place, where the guaranteed remedy cannot be applied? There are only prohibited
references all around. No corners, squares, street fronts, attics, no coherent character of urban
development. We will be searching. We will search for recipes of places, that do not have any on first
sight. Developers know long ago that tower houses show great price/performance indicators.

We suspect that already, but we also have an idea, how this part of the city on the edge of the hill should
look like. Not yet? At the end of semester, we will. It will be an adventure.
Working thesis: A skilled developer managed to acquire a unique area in the neighbourhood of
Břevnov monastery, a plot scattered among many owners of garages. The task is to design housing
on the site. The developer is unprejudiced and he suspects that four family houses will not make him
fortune, but he is not against mixing types and creating a hybrid typological structure combining
houses in a row, apartment houses…as well as some fine urban villas. It is up to the students.

 

 

And on the architectural and economic argumentation of solutions they come with.
As always: we will expect students to show during semester a move from the urban whole to the
details of housing, the housing comfort.
Themes: Designing at an ideal place, at the edge of a hill: the silhouette, form, proposal from
far/close, neighbourhood, openness, closeness, private vs. public, an emphasis on the street level of
houses and site surfaces, connections (disconnections) of the entire structure within an obviously
understandable whole, an adequate standard of housing/apartments.

 

 

JURY:

 

Class, where the quality of mutual and well-arranged presentation does not cover fundamentals of designing. 

Space, where the feeling of being at school fills the soul of an unbiased observer. These are the main reasons

for choosing this class as a winner of this year’s competition.  

A similar level of presentation that allows quality architectural and critical discussion was also performed by other classes at school.

So what makes Kuzemenský/Kunarová studio class so special?    

 

 

The real setting for work and clear and understandable task that not only require architectural and urbanist solution but also

economical and spatial evaluation that lead students to precise goals and give jurors readable projects.  

 

The studio task was slightly developing but not even one project is similar to those developer project being nowadays built in Europe.

This special aspect was found only in other two or three studio classes at school.  

 

The jurors consider the solution of apartment disposition throughout the class truly exceptional. Furthermore, they value the overall

quality of supervising and professional lecturing. Studio Kuzemenský continues in high-level standard and his students deserve

this nomination for voluntary hard work to fulfill this expectation.  

 

Finally, the only thing that jurors would like to point out is the terrible quality of studio sofa that should be exchanged.