Top

ateliér Redčenkov

ateliér Redčenkov

CZ:

 

VIZE MOTOLSKÉHO ÚDOLÍ

 

Motolské údolí je jedno z nejzelenějších a nejdramatičtějších údolí v Praze.

Ačkoliv se v makropohledu jeví malebně a klidně, jde historicky o oblast velmi

urbanizovanou a dopravně vytíženou. Ačkoliv působí konzistentně, je roztříštěno

na dílčí nesourodé oblasti propojené pouze společným koridorem tramvajové

a silniční dopravy. Hlavní trajektorie definující údolí – Motolský potok – je v současnosti potlačena.

Ve východní části se ztrácí v místy neprostupné divočině městské periferie, v západní části mizí pod povrch.
Studie ateliéru Redčenkov – Danda představuje komplexní návrh pokoušející se opětovně

akcentovat linii Motolského potoka a podél ní oživit údolí od Anděla až po Motol.

Ačkoliv se totiž jeví místy neprostupně a zaplněně, skýtá široké množství rozvojových ploch,

které je možné doplnit především tolik potřebnou bytovou funkcí, kterou Praha momentálně postrádá.
Návrh zahrnuje širší urbanistické řešení zejména v západní části údolí v Motole,

od něhož postupuje směrem na východ přes detailnější řešení chybějících veřejných prostranství

ke konkrétním návrhům věnujícím se bytovým domům i občanským stavbám.

Společným východiskem návrhů je především přírodní kontext a téma krajiny ve městě.

 

 

Hodnocení poroty:

 

Ateliér společnou týmovou tvorbou a silným vedením prokazatelně vytvořil

výjimečně obsáhlé dílo aktuální hodnoty. Porota ocenila organizaci a celkový

prostorový výsledek návrhu velkého městského celku. Za pozitivní považuje i společenskou

hodnotu díla, které se zabývá tvorbou a problémy velkoměsta, a může sloužit

jako inspirace a podklad pro další odbornou diskusi.
Přes veškerý respekt k odvaze pustit se do týmové školní práce v takovém měřítku,

je však zcela zřetelné, že studenti nebyli schopni propracovat následně jednotlivé návrhy

domů a často se opakoval celoškolní trend jakéhosi formálního navrhování

v developerském stylu a velice nekvalitního řešení dispozic bytů jednotlivých obytných domů.

Na příkladu nominovaného ateliéru chce porota deklarovat nutnost zamyšlení

nad přístupem ve výuce kvalitních obytných dispozic.
Kritizovaná byla i kvalita řešení navrhovaného veřejného prostoru.

I při vědomí rozsahu celé práce, nutnosti studia komplexní problematiky je veřejný prostor

vážné téma, které nelze obcházet či podceňovat.
Porota nominovala ateliér Redčenkov – Danda především za komplexní

urbanistické řešení významné části města, za kvalitní zpracování a prezentaci díla

a především týmovou práci. Jako bonus porota děkuje za vytvoření

skvělého prostředí pro studium problému, což považuje za součást celkové prezentace ateliéru a díla samotného.

 

 

 

ENG:

 

MOTOL VALLEY

 

 

The Motol valley is one of the greenest and most dramatic valleys in Prafue. From
macroperspective it might seem picturesque and calm, however historically it is heavily urbanized
area that is also very traffic-intensive. It might seem consistent, but closer look reveals land
shattered into fragmented and disparate areas connected only via a common corridor for tram and
car traffic. The main trajectory, which defines the valley, the Motol stream is currently suppressed.
In the eatern part of the valley it dissapears into, in places, impermeable wilderness of the city
periphery, while in the western part it flows underground.
The study of atelier Redčenkov – Danda introduces a complex draft, which proposes a
solution to this situation by reaccetualization of the Motol stream and revitalization of surrounding
valley in line going from Anděl to Motol. Even thought the valley might seem impenetrably dense
with buildings, it still offers great amounts of development areas. These can be used to solve the
ever-so-more critical lack of flats in Prague.
The proposal includes wide urbanistic rendering of the situation in the western part of the
Motol valley, from which it proceeds eastwards. It ranges from detailed solution to the lack of
public spaces, to specific proposals of appartment buildings and civic buildings in the area.
Common ground of proposals is primarily the focus on nature and role of landscape in the
city context.