Top

Pavel Samek

Pavel Samek

CZ:

PAVEL SAMEK 

 

Komořany. Pozemek ve tvaru přesýpacích hodin. Prázdno, místo bez života, kolem jenom projíždějící auta.

Komořanští potřebují místa, kde se společně scházet, utvářet komunitu. Propojuji pěší osou

místo u lesa s místem v centru Komořan. Bořím zeď strojíren. Nahrazuji ji tržnicí.

Kraje pěší osy vymezují dva domy s dvory oplývajícími životem. Jeden dům na kulturu, druhý na sport.
DŮM NA KULTURU
Dům s venkovními zdmi. Co je za zdí? Co je ve zdi? Je tam život. Imtimní, přesto veřejný prostor

otevřený do více směrů, vydlážděná plocha dvoru, pásy trávníků, stromy jako útočiště před letním slunkem,

sezení a popíjení kávy za tónu klavíru linoucího se z hlavního sálu komunitního centra, koncert,

děti skákající na trampolínách, dva staříci hrající šachy, knihy v nikách, četba v hamace, společná grilování,

oslava narozenin v letní kuchyni, skupina cyklistů mířící do půjčovny kol, procházející nezúčastněný člověk,

večery s letním kinem. Budou dávat Čtyři pokoje od Quentina Tarantina. Čekající lidé na autobus v nice zdi,

stojany na kola.
TRŽNICE
Půdorysné protažení stopy zachovalé zástavby původní strojírny, tržnice namísto tovární zdi,

brána do strojíren, interakce místních se zaměstnanci strojíren, liniový charakter tržnice,

prodejní místa v buňkách, meziprostory mezi buňkami – místo pro komunikaci, jedení trdelníku o vánočních trzích,

pití medoviny na jarmarcích a ochutnávka kozího sýra na farmářských trzích, diskuze u jídla,

pobíhání dětí kolem pultu se zmrzlinou, sezení na pobytových schodech, pozorování okolí ze střechy tržnice,

cinkání zvonku cyklisty na pobíhající děti, prosakující sluneční paprsky skrz přilehlé stromořadí lemující cestu podél.
DŮM NA SPORT
Dům na hraně lesa, místo pro sport, pauza probíhajícího člověka na protažení svalů, posilovací mobiliář,

postávající kola ve stojanech kolem projíždějících cyklistů, basketbalové utkání v plném proudu, skóre 2:1,

postávající diváci kolem, čekající hráči na střídací lavici ve spojovacím krčku šaten a sportovišť, pozorování lesa

ze střídačky, kolem procházející lidé z lekce bojového umění mířící do sprch, zvedání činek, běh na běžícím pásu,

sledování hřiště z druhého patra, posilovna, hra kulečníku, fotbálku, osvěžení vodou z pítka, pozápasová setkání

u drinku v klubovně.

 

 

 

Hodnocení poroty:

 

 

Pavel Samek ve své vizi Komunitního centra pro Komořany navrhuje dva iniciační domy – dům pro kulturu

a dům pro sport a jejich vzájemné propojení alejí stromů s pavilonky tržnice. To pěkné na návrhu

leží mimo budovy, v prostoru vedle nich – ve dvoře a u hřiště.
Pavel chytře řeší situaci veřejného prostranství u silnice návrhem průchozího dvora, který je bezpečným

místem pro různé aktivity a zároveň zůstává venkovním prostorem v centru obce. Navržený dům

pro kulturu je pak příjemně drobný a všední. Budova je přehledná, snadná pro orientaci, v programu dvora

se myslí na bezbariérovost a důležité drobnosti – např. zastávku ze strany ulice či stojany na kola.

Horní patra domu kultury by si zasloužila bezbariérový vstup i přímo ze dvora.
Slabinou návrhu je snaha o stejnou koncepci v případě domu pro sport. Druhý dům by byl

po všech stránkách přesvědčivější, kdyby se nemusel podobat svému většímu sourozenci s dvorem.

K formálním nedostatkům patří absence textu, širších analýz a základního průzkumu zvolené typologie.
Pro výraznou ideu těžící z nevýhod místa byl projekt nominován na cenu Olověného Dušana 2018.

 

 

ENG:

 

Komořany. Land in the shape of an hourglass. A vacancy, a place without life, just cars passing through.

Residents need some places where they can meet together and create a community. I connected a place

near the forest and a place in the centre of Komořany by a pedestrian axis. I got rid of the wall

of the machine factory. I replaced it with a market place. The beginnig and the end of the pedestrian

axis are defined by a house with courtyard which is a place for public life.

 

 

HOUSE FOR CULTURE
House with outdoor walls. What‘s behind the wall? What‘s in the wall? Life is there. Intimate but still

public space opened to more directions, paved courtyard, lawn benches, trees as a shelter against the sun,

seating and sipping coffee at the sound of a piano from the main hall of the community center, a concert, children

jumping on trampolines, two old chess players, books in niches, reading in hammock, common grilling,

birthday celebration in summer kitchen, group of cyclists heading to bike rentals, passing non-participating person,

evenings with summer cinema. They play Four Rooms by Quentin Tarantino. Waiting people on the bus

in a niche of the wall, bike stands.

 

 

MARKETS
Stretching the line of the original preserved area of the machine factory, the marketplace instead of the factory wall,

the gateway to the machine factory, the interaction between residents and employees of the factory,

the linear character of the marketplace, the selling points in the cells, the spaces between the cells – the space for

communication, eating trdelnik on the Christmas markets, drinking medovina on the fair and tasting a goat cheese

on the farmer‘s markets, discussions, kids running around the ice-cream counter, sitting on the stairs,

observing the surroundings from the roof of the market, clinking bells of bikers on running kids,

leaking sun rays through the adjacent alleyway lining the path along.
HOUSE FOR SPORTS
House on the edge of a forest, a place for sports, a break for a running man to stretch his muscles, outdoor fitness

machines, a bicycle on bicycle stands,a basketball game in full swing, a score of 2:1, standing viewers around, waiting

players on the alternating bench in the coupling neck of the cloakroom and sports fields, observing the forest

from the alternating bench, people from the martial art lessons leading to showers, lifting dumbbells,

running on the treadmill, watching the playground from the 2nd floor, gym, billiard, football table,

refreshing from the drinker, postpass meetings at the drink in clubhouse.