Top

Tereza Červená, Daniel Homola, Lucie Kolenová, Jakub Svitek, Adam Škarka

Tereza Červená, Daniel Homola, Lucie Kolenová, Jakub Svitek, Adam Škarka

CZ:

TEREZA ČERVENÁ, DANIEL HOMOLA, LUCIE KOLENOVÁ, JAKUB SVITEK, ADAM ŠKARKA

Lávka Klínová cesta – ateliér Mádr & Malošíková

 

 

Kráčíme lesem, Klínovou cestou, turistickou stezkou. Stoupáme.

Čím jsme výš, tím se pěšina pod nohama zužuje. Les houstne. Mohutné stromy obklopují prostor kolem.

Až najednou se cesta stočí, větve se rozestoupí a pěšinu protíná Hluboká strouha.

Před očima se rozprostře překrásný výhled do údolí a na protilehlé jižní svahy.

Pod nohama hučí voda strmě dolů tekoucí z do výšin čnících hor. Stojíme na místě naší lávky.
Stezka, po které kráčíme, přirozeně kopíruje terén svahu. Naši lávku proto pomocí dvou hlavních nosníků stáčíme,

abychom ponechali cestu ve směru určeném přírodou. Ovšem toto místo člověk nechce pouze projít.

Průzorem do okolí, zurčící vodou pod nohama a vodopádem za zády je přímo vybízen

k zastavení se a vychutnání si těchto krás. Návrhem lávky na tomto místě nabízíme prostor ke zpomalení, odpočinku.
Nacházíme se v lavinové oblasti, naším úkolem bylo tedy navrhnout nové přemostění, které odolá

nárazu velkého množství sněhu. Vytvořili jsme lávku bez jakýchkoliv výčnělků. Lávku, která překlene

sedmimetrový rozpon a přirozeně propojí dvě místa ukončená v rozdílných výškových úrovních.

Využíváme vnějšího vyššího nosníku, po jehož horní linii necháváme probíhat lavičku, která je natočena

přímo do údolí hor. Mostovka mezi dvěma nosníky mezitím postupně stoupá, až na konci splyne

s vodorovnou linkou posezení a společně se propojí s navazující pěšinou jdoucí dál.
Hlavní nosnou konstrukci tvořenou skruženými ocelovými pásy příčně propojují válcované IPE profily

nesoucí další, již dřevěné vrstvy. Ty jsou vyrobeny z cedrového dřeva, které svými vlastnostmi

převyšuje většinu běžně dostupných dřevěných materiálů. Spojovací prvky jsou skryty před zraky očí

na spodní straně konstrukce.
Vytvořili jsme tímto lávku propojující mnohé, s pokorou, kterou si krása Krkonošského národního parku zaslouží.

 

 

 

Hodnocení poroty:

 

Lehkost, jednoduchá nenucenost a obyčejnost charakterizují návrh lávky.

Lapidární konstrukce pokorně sloužící svému účelu. Znaveným poutníkům poskytuje

překonání hluboké strouhy na Klínové cestě a místo k usednutí s výhledem do údolí romanticky

osazeným nad vodopádem. Autorům se podařilo s respektem k okolní přírodě s minimálními prostředky

splnit danou úlohu, navíc nepostrádá určitý vtip a ladnou eleganci. Jemné zakřivení konstrukce sledující trasu cesty,

lavička, která kromě posezení poskytuje psychickou oporu.
Není obvyklé, aby se studentské projekty dočkaly realizace, reálná lávka v rámci prezentace ateliéru

prokázala, že se jedná o architektonický počin a realizace v konkrétním místě je možná a správná.
Porota se rozhodla nominovat lávku Klínová cesta na výroční cenu Olověný Dušan.

 

 

ENG:

Bridge for Krkonoše national park

 

 

We are walking through the woods, the Klín path, the tourist trail. We are climbing. The higher we
are, the narrower is the path underneath our feet. The forest is getting thicker. Large trees are
surrounding the area. Suddenly, the path curves, branches split, and the footpath is crossed by the
Hluboká ditch. A beautiful view of the valley and southern slopes opposite of us presents itself.
Water, pouring rapidly from the top of the mountains above us, hums under our feet. We are at the
site of our bridge.
The path that we are walking on copies the terrain of the slope naturally. That’s why we curve our
bridge with the help of two main beams, in order for the path to be in the direction given to it
naturally. However, this is not a place that people just want to pass through. The beautiful
surroundings, humming water under the bridge, and a waterfall in the back urges the person to stop
and enjoy this glory. By projecting at this place, we are offering a moment to slow down, to relax.
This is an avalanche area, so our goal was to project a new bridge that would resist strong shocks of
snow. We designed a bridge without any protrusions. A bridge, that will cross the seven-metre gap
and naturally connect two places in different heights. We are using the outer higher beam, on top of
which we put a bench, facing the valley. The bridge floor is rising continually, until it fades into the
horizontal line of the gathering and joins the footpath going further.
The main supportive structure made up by steel straps is crosswise connected by rolled IPE sections

holding other, this time wooden layers. Those are made from cedar wood, the proprieties of which
are better than the majority of freely available wooden materials. Connective parts are hidden from
sight at the bottom of the structure.
We created a bridge connecting lots, with the humility that the beauty of Krkonoše national park
deserves.