Top

Tomáš Fiala

Tomáš Fiala

 

Tomáš Fiala – video

CZ:

 

TOMÁŠ FIALA

Bydlení Břevnov – ateliér Kuzemenský

 

 

Tři bytové domy tvořící polosoukromý vnitroblok na malebné parcele s nekonečnými výhledy.

Místo klidu, které lemuje zeď s klášterním sadem. V okolí je sídliště z mnoha dekád minulého století,

studentské koleje, nemocnice či viladomy. Parcela nabízí (nad)standardní bydlení v blízkosti města i přírody.

Představujeme byty, které každému umožní zvolit si bydlení, které se stane domovem. Každý byt s přístupem ven.

Konzervativní a zároveň současný.
Hlavní figura tří domů vytváří nekompaktní blok. Důvodem není ani tak okolí, na které by navazoval,

ale přilehlý klášterní sad obklopený zdí – intimní prostor, svět sám pro sebe. Místo, kde každý najde klid,

prostor k přemýšlení a odpočinku. Právě tento zážitek byl pro mne velmi silný a chtěl bych, aby ho mohli pocítit

i obyvatelé bloku. Zážitek, který symbolizuje domov. Domy jsou pečlivě komponovány tak,

aby takový prostor vytvořily. Působí jako záliv, který při procházení kolem budí zvědavost, co asi člověk najde uvnitř.

Hlavní moment přichází u mezery mezi domy u klášterní zdi, kde stojí lavička s výhledem

na samotný klášter a Ladronku. Všudypřítomný výhled do okolí je dalším z velmi silných motivů,

který zásadně ovlivnil celkový návrh. Každý dům je obehnán průběžnými balkony, které dávají člověku svobodu

vyjít ven na kteroukoliv stranu a umocňují tak pocit sepětí s okolním prostorem.
Balkony tak vytváří „předzahrady“ všem bytům, ať už jsou v parteru nebo v jiných podlažích

a zároveň fungují jako velmi osobní prostor, ve kterém je smazána hranice mezi tím, zdali jsme ještě uvnitř, nebo už

venku – klíčové je, že jsme stále doma. Balkony jsou zatažitelné roletou z textilie tak, aby propustily rozptýlené světlo,

stínily, odrážely vítr a hlavně vytvořily soukromí.
Struktura domů samotných je řešena velmi podobně. Hloubka domů je 11,4 m s komunikačním jádrem uvnitř.

Nosný systém je zvolen tak, aby dispozice bytů byla velmi svobodná. Určující uspořádání uvnitř je pravidelný rastr

francouzských oken, instalační jádra a nosná zeď vybíhající z komunikačního jádra.

 

 

Hodnocení poroty:

 

Bez ohledu na nejasný přístup k developerovi a reálnému světu lukrativních pozemků, šlo v tomto ateliéru

o jasné vítězství učení se o domech na úkor tvoření pro developera. Na rozdíl od jiných ateliérů

koncepční a tradiční přístup k řešení obyvatelných dispozic vyprodukoval kvalitní, obyvatelné a lidsky

příjemné dispozice. Výrazně kvalitní vizuální prezentace nezakrývají samotný návrh.

I u nominovaného projektu kvalita prostupuje všemi parametry architektury a urbanismu.
Návrh vykazuje přísný přístup, nekompromisní městské měřítko, výšky a maximální hustotu

zastavění lázeňským typem bydlení s jasným odkazem na místo klidu a odpočinku vysokého

standardu bez náznaku nabubřelosti. Domy stojí pevně na podstavě, definují uliční čáru

s domyšleným uličním parterem. Nárožní oblouky zjemňují přísné řešení rastru i proporce domů.
Porota ocenila propojenost obytného exteriéru bytů a kvalitního vnitřního prostoru obytného bloku.

Za významné považuje ponechání vnitrobloku jako prostoru poloveřejného. Vzdušnost a transparentnost

návrhu odpovídá komplexnímu přístupu autora a vyzrálému názoru na současné potřeby standardů bydlení,

venkovního pobytu a komunikace mezi obyvateli. Dispozice vycházející z tradičních řešení považuje porota

za nejkvalitnější v rámci celé školy. Dispozice odpovídají deklarované svobodě a obyvatelnosti.

Standardy dispozic odpovídají standardu místa. K dokonalosti snad chybí pouze náznak možnosti využití

plochých střech pro obyvatele především z nižších pater.
Autor popisuje, co navrhuje, a navrhuje, co popisuje. Vše je uvěřitelné, kvalitní a obstojí v reálném světě.

I developerském.

 

 

ENG:

Housing in Břevnov

 

Three apartment buildings in Brevnov built on a scenic lot create a semi-private courtyard with a
horizonless view. This place of tranquillity is lined with a wall of monastery orchard. In vicinity, student
dormitory, hospital, and housing estates built up over several decades of the 20th century are located.
The appartments offer an above-standard living near the town center as well as nature. I introduce you
to apartments that allow everyone to chose a place to call a new home. A place where every
apartment has an access to to it‘s own balcony, a place that is conservative, yet contemporary.
The figure of three apartment buildings forms a non-coherent block. The reason is not the surrounding
architecture that the apartment buildings would follow, but mainly the monastery orchard surrounded
by a wall – an intimate space, a world of its own, a place where everyone finds a quietness and a rest.
When designing the apartment buildings, I wanted every resident to experience this extraordinary
location. It‘s this kind of experience that defines new home; and the apartment buildings are precisely
composed to achieve that goal. I wanted it to act as a bay that makes one curious about what is to be
found inside. The main viewpoint is concentrated on the open space between the buildings by the
monastery wall where a bench stands that offers a view on the monastery itself and the park
Ladronka. The omnipresent view of the surroundings is another very strong theme that influenced my
design. Every apartment building is surrounded by parallel balconies that give one freedom to walk
outside in any direction and thus the feeling of connection with the location intensifies. The balconies
are there to create the impression of „front gardens“ for every apartment and they work as a private
space where the line between what is like to be inside or what is like to be outside is wiped – the main
point is that you feel like being home. The balconies are equipped with a textile awning that releases
the diffused light, shades, reflects the wind, but mostly provides a privacy.
The structure of every appartment building is designed very similarly. The depth of every apartment
building is 11,4 meters with a stairway in its center. The construction system was picked in order to be
free when designing the appartment area lay-out. The determining arrangement of every apartment
building is regular raster of casement door, installation shafts and a load-bearing wall that is coming
out of the stairway.