Top

Walbert Schmirler

Walbert Schmirler

CZ:

 

WALBERT SCHMIRLER 

Památník tří odbojů, ateliér Hradečný

*Olověný Dušan 2018 – vítězný projekt

 

 

 

Téma odbojů, kterým je památník věnován, je v soudobé společnosti opomíjeno.

Máme ve zvyku identifikovat se ve vztahu k válečným letům, době okupace a komunistické

nadvlády jako oběti. Snadno potom zapomínáme, že existovali také lidé, kteří proti tehdejším poměrům

a režimu bojovali.
Památník vznikl na statku rodiny Mašínů, jejíž členové jsou úzce spjati s historií všech tří odbojů.

Zdena Mašínová se po nedávném znovu získání rodinného statku, který jí byl dlouhá léta upírán,

rozhodla poskytnout jeho prostory k vytvoření památníku, který by připomínal, za co členové její rodiny

a stovky tisíc dalších odbojářů bojovali.
Návrh je koncipován do dvou vrstev. První vrstvou je tradiční pojetí památníku jako pietního místa,

druhá vrstva má podobu expozic věnovaných jednotlivým odbojům. Charakter druhé vrstvy osciluje

mezi památníkem a muzejní expozicí, nemá tedy pouze funkci pietní, ale také vzdělávací.
Pomocí práce s dobovými artefakty a státními i vojenskými symboly jsem se pokusil zprostředkovat atmosféru,

ve které se odboj odehrával a rehabilitovat pojmy jako národní hrdost a vlastenectví, které, spojované s populismem,

nacionalismem a extrémistickými skupinami, ztratily v soudobé společnosti důstojné zastoupení.

 

 

 

Hodnocení poroty:

 

Zadání Památníku tří odbojů lze považovat za jedno z nejsilnějších témat semestru.

V době post‑faktické, kdy naše společnost lavíruje na hranici politického až nacionalistického kýče,

může sotva existovat komplikovanější úkol. My Češi máme tradičně s identifikací vlastních

vlasteneckých hodnot minimálně rétorické komplikace. Vedení ateliéru proto patří respekt

za vymezení kontroverzního pole.
O tom, že projekt Walberta Schmirlera ční nad prací ateliérových kolegů a kolegyň o několik úrovní,

měla porota jasno velmi záhy. Schmirler vytěžil z příslovečného mála možné maximum.

Venkovský statek rodiny Mašínů chápe jako samostatné architektonické memento.

Minimalistickým záměrem trefně pojmenovává existenciální nicotu. Prázdno po ztracených blízkých

v domech rodin, které se střetly s dějinami kráčejícími kolem jejich oken. Oken, jež v důležitý okamžik

nešlo jednoduše zatáhnout roletou.
Schmirlerovo symbolické gesto v podobě zakonzervování venkovského stavení kriticky poukazuje

na náš skutečný vztah k vlastní historii. Její odkaz obvykle příliš neudržujeme, spíše jej – podobně

jako historickou architekturu – oprašujeme. Po architektonické stránce je naopak sympatické,

že autor okolní krajinu nechává nedotčenou a vytváří dostatečný prostor pro adekvátní vzdělávací

expozice uvnitř budov. V kombinaci se zjevnou ekonomičností a neokázalostí projektu nelze

než celé myšlence dodat seriózní naději na zhmotnění!

 

 

 

ENG:

 

Memorial of Czech Resistance

 

Resistance movement, a theme to which is the memorial dedicated
is often neglected in contemporary society. There is a tendency

to identify ourselves as the victims of the war period, the occupation
and communist rule. Therefore, people who fought against social
circumstances and regime of the time are easily forgotten.
The memorial was established on the Mašín family farm, whose
members are closely connected to the history of all three resistance
movements.

 

After a long denial Zdena Mašínová recently regained

the family farm and has decided to provide farm’s premises for the creation
of the memorial which would remind of what her family members

and hundreds of thousands of other resistance fighters had fought for.
The design is conceived in two layers. The first one is a conventional
approach to a monument as a place of reverence, the second one
is an interpretation as expositions dedicated to individual resistance
movements. The character of the second layer oscillates between a
monument and a museum exhibition and therefore has an educational
purpose in addition to the reverential function.
By working with period artefacts and state and military symbols I strived
to convey an atmosphere in which the resistance had occurred and
to rehabilitate the terms such as national pride and patriotism that
had lost their dignified representation in contemporary society through
association with populism, nationalism and extremism.

 

 

 

Jury:

Memorial of Czech Resistance is considered as one of the most profound studio tasks in this semester.

There can not be a more complicated assignment in the post-factual times when our society stands on the border

of political and nationalist junk. Czech people have traditionally problem with identification of our own patriotic values.

For that reason, jurors greatly appreciated the studio class supervisors for defining this controversial subject.

 

 

The project of Walbert Schmirler steps out of his peers‘ work. He profits from his minimalist design.

Walbert approaches Mašín’s rural estate as a separate architectural memento. Minimalist design entitles existential emptiness.

 

Schmirler’s symbolic gesture where he preserves the rural house and critically shows us our actual relationship with history.

The author leaves the surrounding landscape untouched and creates great educational exposition inside of the building.

The combination of economical solution and modesty of the project made us serious hope in its realization.