Top

Anežka Vonášková

Anežka Vonášková

Cesta kolem Světa – lázeňský park Aurora

ateliér: Vladimír Sitta, Adéla Chmelová

CZ:

Zadáním semestrální práce jsou úpravy parku lázní Aurora v Třeboni. Tématem řešeného úkolu je PROPOJOVÁNÍ. Propojování volné krajiny s městem i jeho atomizovaných částí. Snažím se o zrušení pomyslné bariéry mezi sportovní občanskou vybaveností a komplexem lázní. Stávající cestu mezi těmito prostory zachovávám a rekonstruuji. Doplňuji ji o vonnou alej, která bude pěším koridorem do historické části města. Další prvek, který bude spojovat město s okolní krajinou, je nová část naučné stezky kolem rybníka Svět. Pěší komunikace bude vycházkovým koridorem napojeným na stávající parkové cesty. Bude to doslova naučná stezka, protože nese všechny informace na svém povrchu. Slouží jako encyklopedie, navigace i hřiště. V parku navrhuji zátoku. Ta bude překlenuta pontony, které ji ponesou. Součástí úprav parku je výsadba rostlin v místech stávajících vodních struh. V severozápadní části parku navrhuji soustavu tří malých mokřadel a zjemnuji ostré linie parku prolínáním stromů do volné krajiny. Posledním důležitým prvkem mého návrhu jsou odpočívadla na stávající naučné stezce kolem rybníka Svět. Odpočívadla vycházejí z tvarosloví třeboňských stodol alpského typu. Přístřešky jsou hravé jako celá stezka. Naučné texty budou prořezány do dřevěných konstrukcí a učiní cestu atraktivnější pro děti i dospělé. Zásahy v parku jsou jemné a působí radost lázeňským hostům i rezidentům.

 

hodnocení poroty:

Docela tradiční zadání krajinářského ateliéru – řešení lázeňského parku Aurora v Třeboni. Anežka do toho šla velmi vnímavě. To bychom my, krajináři, měli hlavně v místech, jako je to řešené, pracujeme s živým organismem, a to doslova. Návrh vychází z velmi detailních analýz místa, včetně přírodních podmínek, typologie původních třeboňských stodol i tradičně používaných materiálů. Nové řešení parku hodně vychází ze stávajícího stavu a doplňuje, kde je třeba. Do parku vnáší více „přírodna“, konkrétně doplňuje nové biotopy, aby park nebyl sterilní kulisou. I přes jisté botanické překlepy dává uvedené biologické obohacení velký smysl, nově vznikají mokřady nebo zátoka s litorální vegetací. Při detailním rozpracování ekologie (možná už nad rámec ateliéru) by tato vrstva byla pro dané místo opravdu silná. I další navrhované prvky, tentokrát “hardscape”, jsou koncepční, vnímavé a nepředvádivé. Doplnění promenády, odpočívadel inspirovaných tradičními sotodalami, zpřístupnění vody. Porota ocenila právě smysluplné propojení živé a neživé části parkové krajiny bez nutkání park zaplnit a přeplnit.

 

 

ENG:

My semester project deals with modifications to the spa park Aurora in Třeboň. The main theme of my task is CONNECTIONS. Connections between the open landscape and the city and its urban fabric. My goal is to break the notional barrier dividing the sports facilities and the spa complex. I preserve and reconstruct the existing path between these two neighbouring areas and add a fragrant avenue, a pedestrian corridor leading to the historical part of town. Another element connecting the city with the surrounding countryside is a new part of the trail around the famous local pond “Svět”. The walking corridor will be linked to the existing park pathways and carry information for pedestrians. It will literally be an educational trail, because it carries all the information on its surface, serving as an encyclopaedia, navigation system and playground all at once. For the park, I propose a bay bridged with floating pontoons. Part of the park’s modifications is planting vegetation in places with existing water structures. In the north western part of the park, I propose a system of three small wetlands and refining the sharp lines of the park by blending trees into the open landscape. The final important part of my proposal is the resting places around the current educational trail around the Svět pond. They are based on the morphology of Třebon’s alpine type barns. The resting places will be as playful as the trail itself. Educational texts will be carved into the wooden structures and make the journey more attractive to children and adults. The interventions in the park are delicate and will bring joy to guests and residents alike.

 

jury:

A rather traditional task in landscape design studio—designing the spa park Aurora in Třeboň. Anežka took up the task with sufficient perceptiveness. That’s something landscapers should do, especially in places like this project; we literally work with the living organism. The design is based on very detailed analysis of the site, including natural conditions, the typology of original Třeboň barns and originally-used materials. She brings more wilderness into the park, adding new biotopes, and doesn’t let the park be just a sterile stage. Despite some botanical mistakes the new botanical enrichment makes sense. There are new wetlands and a sound with littoral vegetation. If the ecology is elaborated in greater detail (maybe beyond the scope of the design studio), this layer would be very strong for such a place. Other features, now talking about “hardscape”, are also conceptual, sensual and not extravagant. The addition of a promenade, barn inspired gazebos, accessibility of water. The jury especially valued the combination of life and the inanimate part of the park’s landscape, and the lack of urge to fill the park and overcrowd it.