Top

ateliér Filip Streit, Tomáš Polák

ateliér Filip Streit, Tomáš Polák

*vítězný ateliér OD2019

studenti/students:

Lucie Dokulilová, Barbora Nedvědová, Michaela Faktorová, Tereza Veselá, Lucie Koháková, Kryštof Jinek, Juraj Kusy, Dan Kovalík, Anastasiya Asqayonak, Petra Míková, Anna Seho, Lucie Horáková, Michal Zmek, Kateřina Synková, Veronika Leová, Nikola Moravcová, Anastasia Rogozhnikova, Yana Tysevich, Veronika Frymlová, Martin Štosek, Martina Zachrlová, Petr Matoušů

 

CZ:

zadání: Porcelán

Ateliér se zabývá produktovým designem v široké škále – od zubního kartáčku až po dopravní prostředky se zaměřením na sériovou výrobu. Cílem je osvojit si postupy, které jsou nezbytné při navrhování jakéhokoli výrobku. Rozpoznat vaše silné stránky jednotlivých fází navrhování, zdokonalovat je a zvyšovat tak vaše profesní sebevědomí. Naučíme vás, jak o výrobku přemýšlet, vyhledávat nedostatky, následně zvyšovat jeho benefity a posouvat jej dál, aby se stal konkurenceschopným. Získáte informace o materiálech, technologiích a marketingových strategiích, které jsou nezbytnou součástí znalostí designéra stejně jako prezentační schopnosti nepostradatelné při prosazení návrhu. Zadání: PORCELÁN – objímka na žárovku (možné rozvinout do svítidla, či opakovaného navazujícího dílu)

 

hodnocení poroty:

V ateliéru Streit – Polák nás zaujalo hned několik řešení porcelánového svítidla. Výstava byla natolik ucelená, že jsme zpočátku měli tendenci nominovat práce jenom z tohoto ateliéru. Jednotné zadání ateliéru a předem daný materiál produktu způsobily, že se na první dojem zdálo, že jde o tvorbu jednoho nebo dvou autorů. Rozdíly však začaly být zřejmé při detailnějším zkoumání a rozeznávání inspiračních zdrojů. Většina svítidel byla jenom v bílém barevném provedení, což je škoda, protože porcelán umožňuje využití celé škály barev, dekorů, zkoumání textur a experimentování s povrchy. Je zřejmé, že studenti se soustředili spíše na zvládnutí nové technologie a čisté provedení než na hledání netradičních poloh. Pro nováčka je ovšem náročné vyjádřit se v porcelánu, když značnou část procesu navrhování věnuje designu tvaru, který výrobní proces umožňuje. Celou porotu však ohromilo množství svítidel, která jsou nejen kvalitně vyrobená, ale taky tvarově neotřelá nebo experimentující s povrchem. Pozitivní dojem z dobře odvedené práce umocnila příjemná instalace v ateliéru.

 

 

 

ENG:

assignment: porcelain

The studio deals with product design across a broad range—from toothbrushes to transportation, focusing on series production. The aim is to adopt the procedures necessary for designing any product. Recognize your strengths in the design stages, improve on them and increase your professional self-esteem. We will teach you how to think about products, look for shortcomings, then improve their benefits and refine the product to make it competitive. You will get information about the materials, technologies and marketing strategies that are a necessary part of a designer’s expertise and the indispensable presentation skills for the design process. PORCELAIN – lamp holder (can be expanded into lighting fixture or repeating unit)

 

jury:

The porcelain lighting solutions from design studio Streit – Polák captivated us. The exhibition was so comprehensive that we initially intended to nominate only works from this studio. The uniform studio task and prescribed product material made it seem as if the works were the creation of one or two authors. The differences, however, became apparent in more detailed exploration and discovery of the sources of inspiration. Most of the lamps were only in white colour, which was unfortunate because porcelain allows the use of a whole range colours, decorations, textures and exploration and experimentation with surfaces. It was clear though that the students had focused more on mastering new technology and pure design than finding non-traditional positions. Furthermore, it is difficult for a newcomer to express themselves with porcelain when they devote so much of the design process to designing the shape that the manufacturing process allows. Despite this, the entire jury was overwhelmed by the number of good quality and experimental lighting fixtures. The positive impression of well-executed work boosted the pleasance of the studio’s exhibit.