Top

ateliér Jan Jaroš, Miroslav Bednář

ateliér Jan Jaroš, Miroslav Bednář

studenti/students:

Zuzana Dvořáková, Jakub Klouzek, Nikola Mikulecká, Petr Pavčo, Štěpán Strnad, Prokop Hartl, Bartoloměj Holubář, Tereza Horká, Jan Krise, Jan Kulhánek, Daria Nikalayenka, Kristýna Hodanová, Tereza Jarošová, Eliška Luhanová, Linda Nováková, Beáta Palíková, Michal Pašek, Ondřej Pechal, Tereza Stachová, Lucie Bartošová, Vít Bednář, Tadeáš Cienciala, Adema Kassymova, Tomáš Urban

 

CZ:

zadání: Nůž, ramínko, němý sluha

Náš ateliér je platformou pro studenty, které baví přemýšlet nad věcmi (A JINAK). My jim s tím rádi pomáháme a chceme, aby to také dělali dobře. Při navrhování témat se snažíme vytvářet dostatečný prostor pro kreativitu a seberealizaci samotných studentů. Hledáme předměty, technologie a výrobce, po kterých ruka designéra dlouho nesáhla. Navazujeme spolupráci s tradičními českými výrobci. Občas se nám to podaří a pak z toho máme všichni radost… V zimním semestru studenti řešili dva úkoly. Prvním byl výstavní systém, který byl řešen v menších skupinách po dvou až třech studentech. Druhý úkol byl zvláště specifikován pro druhý a třetí ročník bakalářů a první a druhý ročník magistrů. Prvně jmenovaní měli za úkol navrhnout ramínko, nebo „němého sluhu“, druhá skupina navrhovala „účelový nůž“. Každé z témat mělo několik bodů, kterými byl úkol konkretizován – vymezen. Jinými slovy byl semestr o otázkách: Jak? A proč? Kolik? Ještě tohle? Už je to ono? Kdy? Může to tak být? Já už se na to… A někdy jsme řekli. Trochu míň a jinde trochu víc. To je moc a tohle nedělej! Ono už je tolik? A jo, teď je to ono! A je to! Prostě běžný průběh semestru z našeho pohledu, A, A, B, A, D, A, A, B, A, E…

 

 

hodnocení poroty:

V ateliéru pod vedením Jana Jaroše jsme velice kladně hodnotili různorodost zadaných témat i kvalitu zpracování prototypů. Designér nemůže pracovat pouze s tužkou a papírem, ale právě dotažení detailů v měřítku 1 : 1 dělá ze studenta mistra. Vítězná práce je taktéž z tohoto ateliéru a před zúžením výběru na pět nominovaných prací bylo mnoho prací právě z ateliéru Jaroš velmi blízko finále. Přestože byla zadána akademicky opakovaná a oblíbená témata (němý sluha, ramínko, nůž), bylo možné u několika prací vidět nový přístup nebo velice kvalitní zpracování výstupu. Celkově instalace/prezentace ateliéru působila svěže a přehledně. Vypracování prototypů je pro studenty skvělou zpětnou vazbou a věřím, že vhodně ověřuje technologické schopnosti studentů. Naopak u některých prací právě prototyp ukázal na některé nedostatky, které ovlivnily hodnocení poroty. Ateliér si ale jako celek vysloužil velice pozitivní hodnocení celé komise.

 

 

ENG:

assignment: knife, hanger, silent servant

Our studio is a platform for students who enjoy thinking about things (AND IN A DIFFERENT WAY). We delight in helping them and want them to do well. When we are thinking about themes, we try to create enough space for creativity and self-expression of the students. We look for objects, technologies and manufacturers that haven’t been touched for a long time. We establish partnerships with traditional Czech producers. Sometimes we succeed and we are all happy about it … During the winter semester, the students solved two tasks. The first task was the exhibition system, which was accomplished in smaller groups of two to three students. The second task was specified for the second and third-year bachelor’s and first and second-year master’s programmes. The first students were given the task of designing a hanger or a valet stand, the other group, a “multi-purpose knife”. Each theme had several points specifying the task. Better said, the semester was about questions. How? Why? How much? Like this one? Is that how it is? When? Could it be like that? I’m already… And sometimes we said: A little less here and a little more there. That’s too much and don’t do that! Is it that much? Yeah, now it’s done! It’s done! Just a usual semester from our point of view, A, A, B, A, D, A, A, B, A, E …

 

 

jury:

From the studio under the supervision of Jan Jaros, we very much appreciated the diversity of the given topics and the quality of prototype workmanship. We believe that designers should not only work with pencil and paper, but that in defining details in a 1:1 scale, the student becomes a master. The winning work comes from this atelier, and before the selection was narrowed to five works, many other works from this studio almost made it to final selection. Despite recurring, popular semester themes (valet stand, hanger, knife), a new approach and high-quality processing of work could be seen. The overall installation and presentation of the studio was fresh and clear. Prototyping is great feedback for students, and I believe it attests to the students’ technological abilities. By contrast, some prototypes showed shortcomings that influenced the jury’s assessment. In conclusion, the studio gained a very positive rating from the entire committee.