Top

ATELIÉR Michal Kuzemenský, Petra Kunarová

ATELIÉR Michal Kuzemenský, Petra Kunarová

studenti/students:

Barbora Červeňová, Adam Dvořák, Sausan Haj Abdová, Zuzana Hanáková, Mariana Hanková, Karolína Hausenblasová, Emina Kartal, Matěj Kováčik, Adéla Krídlová, Jan Krouský, Michal Liska, Kristýna Mastná, Juraj Mišík, Polina Novikova, Dominik Otto, Václav Pošmourný, Vojtěch Rudorfer, Šimon Semerák, Táňa Šebová, Tereza Šipková, Štěpán Šmejkal, Anna Volk, Andrea Pernicová, Veronika Ščerbanovská, Michaela Štěrbová

 

CZ:

zadání: Karlínské nároží – městský nájemní dům

Zřejmě jsme v našem ateliéru ještě nikdy nezadali „proluku“. Něco tak předpokládatelného. Pffff. Teď ji zadáváme. Proč? Měřítko. Možnost i nezbytnost dostat se v rámci jednoho semestru k práci s detailem domu. Nutnost pečlivé práce se skladbou bytů vedoucí k ekonomickému celku. Dům není zadán jako nájemní náhodou. Není to trh, kdo stanovuje vlastnosti důstojného bydlení. Bývala (a v zahraničí i je) to municipalita (či silné bytové družstvo), kdo dlouhodobě určuje obecný standard bydlení v zemi. Co je nejmenší garsonka? Kolik prostoru potřebuje čtyřčlenná rodina? Tyto a spoustu dalších otázek jsme si kladli tento semestr. Velmi podrobně. Nad půdorysy. Nad schématem domu a pečlivě i jemně nad jeho estetikou. Krom výše řečeného jsme také kladli důraz na začlenění domu do kontextu Karlína.

 

hodnocení poroty:

Ateliér Michala Kuzemenského patří dlouhodobě k těm nejlepší na škole. Pečlivě zvolené společné téma pro všechny studenty bez ohledu na ročník, jednotné rozvržení plakátů s velmi kvalitním grafickým zpracováním, perfektní modely – to jsou hlavní nositelé zmíněné kvality. Dobrý dojem z ateliéru jako celku doplňuje při bližším studiu i vysoká úroveň jednotlivých projektů. Letošním zadáním bylo karlínské nároží – městský nájemní dům. Zadání v reálném prostředí s velmi promyšleným zpracováním bylo pro celou porotu velmi dobře čitelné a příjemné pro diskutování. “Činžák” je právě pro nejrychleji se proměňující pražskou čtvrť Karlín charakteristický a kombinace s hledáním dnešní formy bydlení je velmi aktuální. Smysluplné vyplňování prázdných proluk v centru města je jednou z cest, jak zpomalit jeho rozpínání do volné krajiny. Řešení ideálních dispozic, venkovních fasád, hmoty domu, důraz na začlenění do kontextu čtvrti, téma proluka, nad tím vším se v ateliéru přemýšlelo. Pracovat v tak úzkém kontaktu s okolní zástavbou, jaký právě proluka přináší, je náročné a je vidět, že studenti se s tím dokázali vypořádat. Objevuje se rozdílné řešení vnitrobloku, někteří prostor vyplňují stavbou, jiní se drží striktně čáry okolní zástavby, objevuje se živý uliční parter, respektuje se okolní výška staveb. Neobjevují se zde žádné extrémní výstřelky, úroveň všech prací je více jak nadprůměrná, to vše svědčí o velmi profesionálním způsobu vedení ateliéru Michalem Kuzemenským a Petrou Kunarovou. Jako jeden z mála ateliérů má závěrečnou veřejnou prezentaci, kam jsou pozvání nejrůznější externí odborníci, což studenty může více motivovat. Je patrné, že v ateliéru se vede neustále otevřená diskuze, která posouvá práce dopředu.

 

 

ENG:

assignment:

Obviously we don’t do “vacant lots” at our studio—something so predictable. Hmm. Now we’re doing it. Why? The scale. The possibility and need to accomplish the details of a building in one semester. The need for careful work in the composition of apartments, leading to the one economical whole. It is no coincidence that we designated the task as municipal rental housing. It is not the market that provides the qualities for dignified living. It was (and even abroad) the municipality (or a strong housing co-operative) that defined the general standard of long-term living in a country. What is the smallest one-room flat? How much space does a family of four need? We asked these and many other questions this semester in great detail—about the floorplans, about the structural diagram of the building, about the aesthetics, very carefully and delicately. Besides this, we emphasised integration of the building into the context of Karlín.

 

jury:

Michal Kuzemenský’s design studio has long been one of the best at the school. Carefully selected, common themes for all students regardless of their year level, unified poster layouts with high quality graphics, flawless models—these are the main attributes of its quality. The design studio’s excellent reputation as a whole is complemented by high quality individual projects. This semester’s task was a corner in Karlín—an urban apartment house. Based on a real context and sophisticated elaboration, it was easy to interpret and pleasant to discuss. Tenement housing is characteristic for Karlín, Prague’s most dynamically changing district, and the combination with the search for today’s form of housing is very contemporary. The meaningful occupation of vacant lots in the city centre is one way of slowing down urban extension into the open landscape. Ideal floor plan solutions, exterior facades, housing volume, the emphasis on integration into the neighbourhood context, the theme of vacant lots—all of this was considered at the design studio. Working in close contact with neighbouring buildings as in the case of vacant lots is difficult, but the students dealt with it successfully. There are numerous designs for the inner courtyard, some with a building, others keeping strictly to the lines of the surrounding area. Lively retail ground floors appear, and the height of neighbouring buildings is respected. There are no extreme expressions, and the quality of all the designs is more than above average. All show very professional design studio tutoring by Michal Kuzemenský and Petra Kunarová. The studio is one of the few that invites external professionals to a final public presentation, providing an extra motivation for students. The studio evidently demonstrates a continuous and open discussion that pushes work forward.