Top

ateliér Miroslav Cikán, Vojtěch Ertl

ateliér Miroslav Cikán, Vojtěch Ertl

studenti/students:

Alena Zmeškalová, Anna Pflugová, Michaela Hudečková, Ondřej Lebeda, Karolína Holánková, Jan Čech, Markéta Švíková, Michaela Černá, Hana Hladíková, Denisa Bednarčáková, Tomáš Vojtíšek, Patrik Berinšter, Šimon Kmet

 

CZ:

zadání: Troja × Ílias

Tázali jsme se, co je Troja. Je to Trojský zámek? Baroko? Val? Řeka? Přívoz? Jsou to zvířata za ploty a spoutané víno na svazích? A pokud název leží někde v základech identity místa, po které se tážeme a kterou máme dotvářet, kde nalezneme v pražské Troji stopu antického města, jehož jméno nese? Je to stopa fyzická, nebo abstraktní? Je to přírodní útvar, architektura, nebo fungování společnosti? Co je tedy obrazem Troje? Co je jejím předobrazem? A co skutečně vidíme? „Údery vesel čeří vodu. Zámek tu ještě nestojí. Lodice se blíží ke břehům Ovence. Před zraky plavců se zjevuje kouzelná zřícenina starého mlýna. Jeden plavec se nakloní k druhému, sevře mu paži, a očarovaně praví: „Trója! Tak musela vyhlížet starověká Trója!“ A tak prý vzniklo jméno Troja“ Obnova soužití s řekou, IPR Praha

 

 

hodnocení poroty:

Ateliér Cikán má jasné a reálné zadání: řešení části města. V pražské části Troja. Zpracování je skutečně komplexní, od makro- přes mezo- a po mikroměřítko, jak stojí v doprovodném textu. Celkové urbanistické řešení je společným dílem týmu, a dílčí celky pak už rozpracovali individuálně jednotliví studenti. Právě důkladná společná úvodní práce dodává ateliéru na kvalitě. Doprava, veřejné prostory, různé typy zástavby, propojení, prostupnost, tematičnost celků. A k tomu ideové propojení v podobě Homérovy Ilias. Zástavba má mnoho forem – bloková, homogenní, zahradní město, revitalizace celku od Jana Bočana. Veřejné prostory – od dvorků po centrální park a park podél řeky. Vzniká nové živé město. Práce nekončí návrhy domů, ale poměrně detailně představuje i řešení parku podél řeky. Včetně protipovodňového valu s pontonovým mostem, promenádou, koncepcí zpevněných povrchů a excelentním zvládnutím biologické stránky lokality. Za mě nejlepší krajinářský počin z celé přehlídky prací. Ateliéru rozhodně prospěla i přehledná a jasná prezentace. Porota oceňuje právě komplexnost a mnohovrstevnatost ateliérového řešení.

 

 

 

ENG:

assignment: Troja × Ílias

We have been asking ourselves what embodies Troja? Is it the Troja Palace? Baroque? The ramparts? The river? The ferry? It is the animals in enclosures or the bound grapevines on the slopes? If the name lies somewhere in the foundations of the identity of the place that we are asking about and that we are to create, where do we find the Troja of Prague in the remnants of the ancient town whose name it bears? Is this a physical or rather an abstract relic? Is it the natural landscape, architecture or the patterns of society? What is then the image of Troja? What is its precursor? What do we actually see? “Oar strokes splash across the water. No palace stands here yet. A boat approaches the banks of Ovenec. The old mill’s magical ruin slowly unfolds to the oarsmen’s sight. One leans towards the other, clutches his arm and says enchantingly: ‘Troy! This is how ancient Troy must have looked!’ And that, it is said, is how the name Troja came about.” Restoring co-existence with the river, IPR Praha

 

jury:

Cikán design studio clearly states its task—a design solution for a whole section of city, Troja in Prague. The design is truly complex on a macro, mid and micro scale, as described in the supplementary text. The overall urban planning proposal is the team’s joint design, with certain sites developed by students individually. It is a thorough, introductory collaborative work that highlights the design studio’s quality. Transportation, public spaces, various building typologies, connections, permeability, site themes—all of this theoretically linked to Homer’s Iliad. Building typologies vary—blocks, homogenous, garden town, renewal of the whole design by Jan Bočan. Public spaces—from courtyards to a central park and a park along the river. A new and lively city emerges. The work does not end with housing designs but presents a detailed solution for a park along the river. The park includes a flood protection dyke, pontoon bridge, promenade and paved surfaces and skilfully handles the biological areas of the location. For me, it is the best landscaping design in the whole exhibition. The design studio definitely benefited from clear and distinct presentation. The jury appreciated the complexity and versatility of the design studio’s solution.