Top

ateliér Ondřej Císler, Miroslav Pazdera

ateliér Ondřej Císler, Miroslav Pazdera

*vítězný ateliér OD2019

studenti/students:

Dmytro Novikov, Jonáš Miškovský, Jakub Tomášek, Anna Mahdalová, Jan Vacek, Lenka Janusová, Alina Fornaleva, Henrieta Šmondrková, Marie Harigelova, Kryštof Jireš, Jakub Srnka, Kristýna Vyslychová, Viktor Kirschner, Miroslav Slezák, Klára Fólová, Jan Čech, Sasha Caltagirone, Josef Kučera, Jakub Kubát, Laura Lukáčová, Ludmila Haluzíková, Sára Roeselová, Tomáš Hrubý, Martin Želiar, Barbora Lopraisová, Julie Pecharová, Bohdan Bonka, Mariana Hanková, Klára Náglová, Jakub Srnka, Yana Štěpánková, Filip Výška

 

CZ:

zadání: Jamrtál, „Pod Nuselským mostem“

Území pod Nuselským mostem, ve čtvrti tradičně nazývané Jammerthal, „Údolí slz“, zahrnuje oblast nikoho, nedodefinovaný pás města vzniklý po stavební činnosti v sedmdesátých letech. Narušená bloková struktura ve Svatoplukově ulici vyzývá k tvorbě nových architektonických a urbanistických koncepcí. Činžovní dům, pás pod mostem, blok, nukleární čtvrť – Jammerthal. Úkol pro architekta. Napětí v monumentálním měřítku mostu, jako u římského akvaduktu. Soustředíme se na koncept, práci s informacemi a možnostmi jejich interpretace. Důležité pro nás budou výrazové nástroje, kterými architekt svou práci prezentuje. Ať už je to text, kresby, model, koláž, nebo rétorika, to vše v průběhu celého semestru. Výsledkem bude komplexní architektonické dílo. Cílem však je vytvořit soustředěnou atmosféru během celého semestru. Jednotlivé fáze a prezentace mají stejnou váhu jako finální kritiky.

 

hodnocení poroty:

Ateliér Ondřeje Císlera má dlouhodobě vysokou úroveň. Letošní výsledky podtrhuje výborné téma zabývající se prostorem pod Nuselským mostem. Jde o mostem zastřešený veřejný prostor, který nemá obdoby. Dnes zapomenuté místo by mohl mít skutečně ambice stát se důstojným živým středobodem Nuslí. Střet měřítkem brutálního Nuselského mostu a blokové výstavby bylo předpokladem pro různorodé pojetí, který se naplnil. Oceňujeme jednotné zadání, různost přístupů a vysokou celkovou úroveň. Z celkové prezentace ateliéru čiší tvůrčí svoboda, zároveň se povedlo sjednotit výraz posterů daný pouze ucelenou velikostí, typem fontu a základním rozvržením. Vše ostatní se zdá být na studentech. Povedlo se najít bod, kdy ucelenost a kvalita celkové ateliérové prezentace nepřebíjí individuální výrazový projev. Architektonické návrhy jsou reálné a přesvědčivé. Různost přístupů k jednomu zadání nepřecházející v plnění úkolu způsobem, který se očekává. Gigantický společný model umožňuje perfektní srovnání. Jeho vyšší položení nutí se soustředit na pohled podobný reálnému pohledu kolemjdoucího. Krásné i materiálově rozdílné vkládací modely. Škoda že velikost ateliéru neumožnila umístit model do takové pozice, aby jej bylo možné obejít.

 

 

 

ENG:

assignment: under the Nusle Bridge

The area under the Nusle Bridge in the place traditionally called Jammerthal—the “Valley of Tears”—includes a no-man’s land, an undefined strip of the city created after construction in the 1970s. The broken block structure in Svatoplukova Street calls for the creation of new architectural and urban concepts. Tenement houses below the bridge, blocks, nuclear districts—Jammerthal is a task for an architect. The tension is in the monumental scale of the bridge, much like a Roman aqueduct. We will concentrate on the concept and work with the information and possibilities of interpreting them. The tools of expression an architect builds their work on will be important to us throughout the semester, whether it’s text, drawings, model, collage, or rhetoric. The result will be a complex architectural work, but the goal is to create a focused atmosphere throughout the semester. Individual stages and presentations carry the same weight as the final critics.

 

jury:

Ondřej Císler’s design studio has had a high standard for a long time. This year’s results highlight the excellent theme dealing with the space under the Nusle bridge. The bridge is a covered public space without parallel. Today, this forgotten area has the potential to become a dignified, living centre of Nusle. The clash of the brutal Nusle bridge and city block structure was the fulfilment of a diverse concept. We value individual tasks, diverse approaches and high overall quality. The atelier’s overall presentation demonstrates creative freedom but has managed to unify the appearance of the posters with a common size, font and elementary layout. Everything else was left to the students. A balance was achieved between the unity and quality of the design studio’s presentation and individual expression. The architectural designs are real and convincing. The diversity in approach to the task resolved its problems in unexpected ways. The enormous, collaborative model permits flawless comparison. Positioned above the floor, it forces the viewer to adopt a similar perspective to the real view of a person passing by. The model is rendered with beautiful and different materials. It’s unfortunate that the size of the design studio’s room did not allow the model to be positioned in a way that would have let people to walk around it.