Top

Dmytro Novikov

Dmytro Novikov

Pod Nuselským mostem

ateliér: Ondřej Císler, Miroslav Pazdera

 

CZ:

Cílem semestru bylo hledání správného urbanistického řešení pro dokončení bloků a prostoru pod Nuselským mostem a poté vypracování návrhu pro zvolenou prostorovou a programovou variantu. Obrovský prostor byl rozdělen do třech menších náměstí. Poloha a rozměry těchto náměstí byly ovlivněny různou šířkou okolních bloků a polohou pilíře mostu vůči těmto blokům. Tento nepravidelný rastr byl doplněn další hmotou, která svými proporcemi a polohou vytváří jediný urbanistický celek. Návrh se skládá ze třech budov různých typů a forem, které jsou provázané jak kompozičně, tak i provozně. První budova je umístěna jako solitér a je rozdělena do dvou částí: tržnice s pekárnou přes dvě patra a parkovací se strojem o kapacitě 84 aut. Další dvě budovy navazují na stávající bloky a doplňují je. Parter těchto domů se skládá ze dvou pater (které obsahují pronajímatelné plochy), což umožňuje co nejvíce oživit prostor náměstí. Budova, která navazuje na severní blok, má 35 bytů. Poslední budova obsahuje co-working v části, která navazuje na stávající blok, a multifunkční halu, kavárnu a vstupní halu v části pod mostem. Konstrukční řešení: železobetonový a ocelový skelet, ocelové a železobetonové nosníky u prostoru s velkým rozponem. Fasády, které navazují na stávající domy, odpovídají jejich měřítku a jsou kontrastní ve vztahu k mostu. Ostatní fasády odpovídají měřítku a estetice mostu, pod kterým jsou umístěny. Materiály použité na fasádách: prefabrikované betonové panely různých barev a tvarů, pohledový beton, omítka, kamenné obklady a ocelová síť.

 

hodnocení poroty:

Územie pod Nuselským mostom je skvelé zadanie. Monumentalita mosta v kontraste s učupenou doráňanou mestskou krajinou. Dmytro Novikov svojim návrhom zošil fragmentovanú štruktúru blokovej zástavby roztrhnutú líniou mosta a zadefinoval nové verejné priestory. Územie pod mostom rozdelil na tri menšie námestia. Šikovne nakombinoval pestrý mix funkcií ako potenciálne akcelerátory oživenia lokality. Nutná resuscitácia miesta nikoho, pásu bez života. Mestská hala, tržnica s parkovacím domom vo vyšších podlažiach, administratívne priestory a coworking, bývnie. To všetko prepája horizontálne aj vertikálne do jedného živého celku. V priestore medzi tržnicou a mestskou halou vzniká nové centrálne námestie. Ponúka pestrú paletu architektonického výrazu, vysoký rád mestskej haly kombinuje s pravidelne členenými fasádami mestských obytných domov. Dmytro ponúkol konzistentný názor s výborným grafickým spracovaním a prezentáciou projektu.

 

ENG:

This semester’s aim was to find the right urban solution for the space under the Nusle bridge and then develop the design for the selected spatial and programme variations. The enormous space under the bridge was divided into three smaller squares. The location and sizes of these squares were influenced by the different widths of the surrounding blocks and the position of the bridge pillar in relation to these blocks. These irregular shapes were complemented by another mass that forms a single urban unit in its proportions and position. The design consists of three buildings of different types and shape, which are both composite and functional. The first building is solitary and consists of two sections: a market with a bakery on two floors and a car park for 84 cars. Another two buildings supplement the existing blocks. The ground floor of these buildings has two levels (which include leasable areas), making it possible to revive the square. The building that links to the northern block has 35 apartments. The last building includes a co-working section that connects to the existing block, and a multi-functional hall, café and lobby in a section under the bridge. Structural solution: reinforced concrete and steel skeleton, steel and reinforced concrete beams spanning over a large area. The facades that adjoin the existing buildings correspond to their scale and contrast with the bridge. The other facades correspond to the scale and aesthetics of the bridge under which they are located. Materials used on the facades: precast concrete panels of different colours and shapes, exposed concrete, stucco, stone tiles and steel mesh.

 

jury:

The space under the Nusle bridge is a great task; the monumentality of the bridge in contrast with impoverished urban landscape. Dmytro Novikov stitched a fragmented block of urban structures split along the line of bridge into his design and defined new public spaces. He divided the site into three smaller squares. He cleverly combined a mix of functions as potential accelerators to resurrect the location. The necessary resuscitation of no-man’s land, a belt without life. An urban hall, marketplace with parking lot on the upper floors, office space and co-working, housing—all of it is connected horizontally and vertically into one lively whole. A new central square will be established in the space between the marketplace and the urban hall. It offers a varied palette of architectural expressions, order created with an urban hall combined with regularly ordered facades of residential buildings. Dmytro has shown consistent opinion with an excellent graphic elaboration and project presentation.