Top

Filip Cingel

Filip Cingel

RE: Transgas

ateliér: Ivan Plicka, Matyáš Sedlák

 

CZ:

Úvodem je dlužno říci, že plánovaná demolice budov Transgasu ve mne vzbuzuje smíšené pocity. Budovy jako takové mají nepochybně své architektonické hodnoty a bylo by pěkné, je zachovat, avšak také sdílím názor ministerstva kultury, že „architektonické kvality stávající budovy nevyvažují závažné urbanistické nedostatky“. Návrh: V mé práci jsou tyto nedostatky vzaty v potaz a řešeny uzavřením celého bloku podobně, jako tomu bylo ještě v padesátých letech minulého století. Blok je dotvořen dvěma novými domy. Jedním bytovým domem, který uzavírá vzniklou proluku v ulici Vinohradské a který svou formou a vzhledem reaguje na okolní zástavbu, především pak na funkcionalistický rohový dům, a druhým domem, který je orientován do ulic Rubešovy a Římské a nebyl předmětem podrobnějšího návrhu. Před druhým domem na ulici Rubešova nově vzniká ucelený veřejný prostor, kde se může odehrávat život jeho parteru. Vnitroblok je přístupný z prvního obytného podlaží domu v ulici Vinohradské, a je tedy vyzdvižen téměř do úrovně ulice Římské, což umožňuje řešení rezidentního parkování v prostorách pod ním, přístupných z ulice Vinohradské.

 

hodnocení poroty:

Niektoré projekty pôsobia na prvý pohľad nenápadne. Dokážu však odhaliť prácu študenta, ktorý aj napriek mladému veku premýšľa a dokáže prejaviť jasný názor. S čistým grafickým prejavom, strohý v architektonickom prejave, je návrh Filipa Cingela pekným príkladom prepojenia dvoch funkcionalistických objektov v bloku nad Múzeom. Filip jednoduchým uskočením hornej rímsy fasády domu s rigidným rastrom okien prirodzene a s ľahkosťou prepája dva existujúce domy a plynule a bez zbytočného tvarového exhibovania dotvára uličnú frontu mestského bloku. Jednoduché, kontextuálne a jednoznačné riešenie.

 

ENG:

First of all, I should say that the planned demolition of the Transgas buildings raises mixed feelings in me. Buildings as such undoubtedly have architectural value, and it would be nice to preserve them, but I also share the opinion of the Ministry of Culture that “the architectural qualities of the existing buildings do not outweigh the serious urban deficiencies.” Design: In my work, these deficiencies are considered and solved by closing the whole block just as it was in the fifties of last century. The block is completed by two new buildings. One is an apartment building situated in the vacant lot on Vinohradská Street and responds to the surrounding area in its form and appearance, especially to the functionalist corner building. The other building located on Rubešova and Římská streets has not been the subject of a more detailed proposal. In front of the second house on Rubešova Street is a new public space where life in a parterre can take place. The interior is accessible from the first residential floor of the building in Vinohradská Street and is therefore elevated almost to the level of Římská street, which provides a solution for resident parking in the area below, accessible from Vinohradská street.

 

jury:

Some projects seem inconspicuous at first glance, but they can reveal the work of student, who, despite their age, thinks and can express a clear attitude. With simple graphic expression, austere in architectural design, Filip Cingel’s proposal is a nice example of joining two functionalist buildings in the block above the National Museum. Simply setting back the main cornice of the building with a rigid grid of windows, Filip naturally and easily connected two existing buildings, and fluently and without any ostentation, completed the street line of a city block. Simple, context-based and unambiguous design.