Top

Kristýna Vyslychová

Kristýna Vyslychová

Komunitní sportovní centrum pod Nuselským mostem

ateliér: Ondřej Císler, Miroslav Pazdera

*vítězný projekt OD2019

 

CZ:

Nuselské údolí má jako svou naprostou dominantu Nuselský most, který prochází přes celé Nuselské údolí. Navrhované komunitní centrum je pojato jako solitér přímo pod Nuselským mostem s využitím ploché střechy pro podpoření střešní krajiny v území. Pro dotvoření celkového prostorového konceptu jsou doplněny nedokončené východní bloky novou zástavbou. Jako solitérní dům má jasně danou pozici vymezenou náměstím. Náměstí je zpevněné velkoformátovou dlažbou. Konstrukci centra tvoří betonový skelet, fasáda je z polykarbonátových panelů. Jednotlivé funkce jsou rozděleny do jednotlivých podlaží. Vzdělávací a volnočasové centrum je umístěno ve druhém podlaží. Ostatní patra jsou pak vyhrazena sportu. V parteru se nachází kavárna a multifunkční společenský sál. Plochá střecha je využita pro basketové hřiště, které je obklopeno zvýšenou konstrukcí se sítí, a také pro letní kino. Vzdělávací a volnočasové centrum funguje na základě jednotlivých kurzů spolu se svými lektory. Jde o kurzy jako například zlepšování počítačových znalostí, jazykových schopností, sebereprezentace, trénink paměti pro seniory, marketing apod. Centrum nabízí také pomoc při hledání zaměstnání. Sportovní část centra tvoří velká a malá tělocvična spolu s menšími místnostmi pro fitness a sportovní kurzy. Obě tělocvičny jsou multifunkční a dají se využít při různých příležitostech. Díky kurzům, které probíhají celý den, budova ožívá a je schopna přitáhnout lidi ze širšího okolí. Celý koncept komunitního centra je tedy založen na co největší variabilitě a multifunkčnosti, aby se zde mohly odehrávat veškeré společné aktivity a aby si zde každý našel to svoje.

 

hodnocení poroty:

Pro mne nejzajímavější zadání zimního semestru. Úloha ukazuje na zajímavý prostor v rámci městské struktury. Komunitní centrum pod mostem, navíc s ambicemi. Snaha o dořešení zbytkového po-asanačního území, prostor a stavba ve stínu giganta. Přinést oživení do trochu vypnuté a zbytkové části čtvrti. Území jistě poetické, latentní, „těšící se“ dlouhodobému nezájmu. Zadání je pro mne cenné rozpoznáním kvalit místa, místa ekonomicky bez důvěry, ale se specifickým nábojem. Komunitní výstavba mi přijde skvělou, místně konvenující odpovědí. Nuselský most začal podmíněnou demolicí 17 domů v Nuselském údolí. Tuto jizvu nikdo následně nezacelil. Most tak je pro Nusle permanentním mentálním stínem. Budova vyrůstá v jasné a sebevědomé pozici z údolí. Drží se pocitově osy giganta nad sebou. Stavba má estetiku fasád solitéru i lehce sportovní výraz. Dobře a jasně avizuje svůj obsah. Nebere si, na rozdíl od jiných projektů na toto téma, z okolních bloků, co nemá. Stavba je jednoduchá, umně odlehčená „přespatrovými“ objemy ve svém průčelí. Přátelsky otevřená veřejným parterem s kavárnou dole, s neukončeně otevřenou střechou vyzdvižených scén a hřišť nahoře. Lapidární forma se nechá uvést veřejný prostorem, který se decentně mění v náměstí. Náměstí, kde největší figurou a protihráčem budovy je vrostlý olbřímí mostní pilíř. Elegantní a příhodná mi přijde i úmyslná neuzavřenost přilehlých dvou bloků na východní hraně. Jsou pootevřené, neucpané, vše na tom správném místě. Níže uvedené vlastně neplatí pouze ve vztahu k popisovanému projektu, ale i několika dalším ateliérovým řešitelům na toto téma. Po formální stránce velmi čitelné odevzdávky. Jednoduše řazené a přehledně strukturované výkresy. Forma a podání ukazuje sílu a doufám i fascinaci zpracovatelů magnetismem mostní velestavby. Velké a názorné objektové modely, hlavně společný hlavní model, jsou impresivní. Ptal bych se jedině po přehlednějším modelu menšího měřítka a širší lokality struktury bloků Nuslí. Po modelu celku, kde budou urbánní souvislosti prostorově patrné v přesahu, s čitelnou hierarchií a vazbami veřejných prostorů vzájemně. Samozřejmě opět vč. stavby klenoucí se nad údolím. Výsledkem je autorsky svěží a elegantní projekt, který bych rád viděl pod mostem.

 

 

 

ENG:

The the Nusle Bridge crosses the entire Nusle Valley. The proposed community centre is conceived as a solitary building directly under the Nusle Bridge using a flat roof to support the roof landscape in the area. To complete the overall spatial concept, the unfinished Eastern blocks are complemented by new development. As a solitary building, it has a strong position defined by a square. The square is reinforced by large-format tiles. The centre’s structure is a concrete skeleton, and the facade is made of polycarbonate panels. Individual functions are separated onto individual floors. An educational and leisure centre is located on the second floor. Other floors are reserved for sport. A café and multifunctional hall are located on the ground floor. The flat roof is used as a basketball court and surrounded by a raised net construction, and there is also a summer cinema. The educational and leisure centre provides individual courses and lecturers. The courses consist of improving computer and language skills, self-presentation, memory training for seniors, marketing, etc. The centre also offers job search assistance. The sports section of the centre consists of a large and small gym and smaller fitness rooms and sports courses. Both gyms are multifunctional and can be used for various occasions. Because the courses run all day, the building is alive and capable of attracting people from the broader neighbourhood. The entire community centre concept is based on variability and multifunctionality, so that all common activities can take place here and everyone can find place for themselves.

 

jury:

For me, this is the most interesting task of the winter term. The task points to an interesting space in the urban fabric, an ambitious community centre under the bridge, an attempt to complete the remaining space after demolition, the space and building in the shadow of a giant, bringing life to a switched-off and remaining part of a district. The site is definitely poetic, latent, and has been without attention for a long time. For me, the task is valuable in recognising the site’s quality, a site without economic confidence yet with a specific spark. I find community construction a great and locally well-suited response. The Nusle bridge started with the conditional demolition of 17 buildings in the Nusle valley. Nobody then healed this scar. The bridge therefore puts a permanent mental shadow on the Nusle district. The building emerges from the valley in bright and confident form. It keeps imagined axis of the giant above it. The building has the facade aesthetics of a free-standing building and slightly sporty expression. Its content is well and clearly presented. Unlike other projects dealing with this task, it does not take from the surrounding blocks what it shouldn’t. The building is simple, artfully lightened by volumes spanning over more floors on the front facade. Friendly and open with a public retail ground floor and café downstairs, with an unfinished-like open roof of extruded stages and playgrounds upstairs. The simple form is introduced by a public space that is decently turned into a square. The square, where the most important figure and counterpart of the building is a gigantic bridge pillar. I consider the intentional non-closure of the two blocks neighbouring on the eastern side elegant and appropriate. They are semi-open, not clogged, and everything is in the right place. The below-mentioned not only applies to the described project, but to several other projects dealing with the same theme. Formally very comprehensible submissions. Simply ordered and clearly structured drawings. The form and presentation show strength and I understand even the authors’ fascination with the gravity of the bridge hyper structure. Big and illustrative scale models of buildings—especially collective main model—are impressive. I would only ask for a clearer model on a smaller scale and broader locality of the urban block structure of Nusle, a model of the whole, where all urban relationships would be visible in the context, with clear hierarchy and mutual connections of urban spaces. Again, including the structure spanning over the valley. The result is an original, fresh and elegant project, which I would like to see come about under the bridge.