Top

Kryštof Haničinec

Kryštof Haničinec

Výstavní systém FA

ateliér: Jan Fišer, Henrieta Nezpěváková

 

CZ:

Magnetové spojení trubek do jednoduchých konstrukcí. Tento systém je možné kombinovat s již vytvořenými prvky, kterými škola disponuje (kozy od stolů). Díky své variabilitě pak mohou při vystavování sami studenti popustit uzdu fantazii. Záměrem bylo také propojit systém se samotnou budovou tak, aby vystavování bylo limitováno jen materiálem, na který je možné magnet přichytit, a drzostí studentů, kam si dovolí své věci vystavit. Při vyšší kvantitě prací je možné použít jen dva základní prvky pro co největší úsporu místa a zavěsit plakáty jeden vedle druhého bez řešení prostorových dimenzí jakýchkoliv rámů či desek. Celý systém je také velice levný a je koncipován tak, aby neobsahoval žádné stálé spoje typu lepení či svařování. Magnety jsou upevněny v trubkách rozpínavým gumovým kroužkem, do kterého se pouze zašroubuje příslušný magnet, při separátním poškození lze tak vyměnit pouze jednu ze součástí systému, stejnou variabilitu lze pak využít i při vlastním vystavování.

 

hodnocení poroty:

Výstavní systém Kryštofa Haničince byla nejvýraznější prací ateliéru Jana Fišera. Všichni členové poroty jsme byli nadšeni geniálně jednoduchým systémem a potenciálem práce. Představa, že si ateliéry na strop připevní řadu kovových plochých lišt, na které pak bude možné velice flexibilně do jakékoliv polohy nacvakávat tyče zakončené magnetem, nás uchvátila. To, že práce nebyla hodnocena ještě výše, je z důvodu nedotažení konceptu do konce. Je škoda, že se Kryštof spokojil pouze s prvotní myšlenkou. Systém by měl obsahovat sadu tištěných plastových dílů, která bude obsahovat různá zakončení tyčí pro dokonalejší tvorbu trojrozměrných stojanů, ale také několik typů výškově nastavitelných háčků či chňapek, na které půjde komfortně a esteticky přidělávat plakáty.

 

 

ENG:

Magnetic connection of tubes to simple structures. This system can be combined with structures (workbench saw horses) that the school already uses as table stands. Thanks to their flexibility, students can release their imaginations. My intention was to connect the system with the building itself, so that the exhibition was limited only by the material that the magnet could be attracted to and the audacity of the students, who could reveal themselves through it. With more works, only the two basic parts of the system could be used to conserve space and hang the posters one by one without worrying about the dimensions of any large desks or frames. The whole system is also very inexpensive and designed so that it does not use any permanent joints or welds. The magnets are fixed into the tubes with an expanding rubber ring, into which another magnet can then be inserted, so if any damage occurs, only the damaged part of the system needs to be replaced. The same flexibility applies to the exhibit itself.

 

jury:

Kryštof Hanič’s exhibition system was the most striking work in the studio class of Jan Fišer. All members of the jury were enthusiastic about the brilliantly simple system and job potential. The idea of attaching a series of metal flat strips to the ceiling on which it was possible to attach rods in many flexible positions, captivated us. The fact that this work was not evaluated even higher is because of the lack of completion of the concept to the end. It’s a pity that Kryštof only connected with the original thought. The system should include a set of printed plastic parts that would contain a variety of endings for more complete assembly of three-dimensional racks, as well as several types of height-adjustable hooks or snaps for convenient attachment of posters.