Top

Lucie Horáková

Lucie Horáková

FLUTEs

ateliér: Filip Streit, Tomáš Polák

 

CZ:

Mým záměrem bylo navrhnout tvarově decentní, jednoduchou a určitým způsobem variabilní objímku pro žárovku, která by byla co nejjednodušší po konstrukční stránce, a tím zjednodušila výrobní proces. Objímka zároveň slouží jako celistvé svítidlo, což interiér dotváří a poskytuje hlubší výraz. FLUTEs je určeno především do místností, kde se lidé střetávají a relaxují, ať už to jsou veřejné prostory jako bary, restaurace, hotely a podobně, nebo soukromé prostory, domácnosti. Do svého návrhu jsem chtěla vnést určitou míru variability a hravosti, nechtěla jsem předem zcela určovat způsob využívání svítidla, chtěla jsem dát potenciálnímu uživateli prostor na vyjádření a objevení dalších možností. Výjimečnost této objímky spočívá v nasměrování světla. Uživatel má možnost zvolit náklon, a tím ovlivnit výsledný úhel vyzařovaného svitu a také jeho celkový design. Výhodou FLUTEs je právě to, že výborně funguje jako solitérní svítidlo, ale ještě lépe vyniká v libovolných sestavách. Tyto sestavy jsem nechtěla nijak vymezovat, klást hranice.

 

hodnocení poroty:

Porcelánové svítidlo FLUTEs nás zaujalo hned při první prohlídce prostoru. Jednoduchost základního tvaru, variabilita natočení trubice i velice současná estetika přispěly ke kvalitnímu celku, který hodnotíme velice kladně. Zpracování materiálu i princip, u kterého si umíme představit jeho fungování v praxi, ukazují na výborné pochopení zadání a profesionální práci. Vtipně lineárně protáhlá objímka ve své čisté a minimalistické formě i výborné řemeslné zpracování byly hlavními body hodnocení. Kdybychom měli doporučit úpravu, byla by to určitě možnost polohování kabelu bez nutnosti celkové demontáže svítidla. Skvělé naopak bylo zavěšení hned několika svítidel a díky tomu skvěle odprezentovaný základní motiv celé práce. Nejenom u této práce, ale i celkově velice kladně hodnotíme vyhotovení prototypů v materiálu, které klade ještě větší nároky na studenta a jeho schopnost adaptace na zadání.

 

 

ENG:

My intention was to design a subtle lighting fixture, simple in shape and with a certain variability that would be as simple as possible in design to simplify the production process. The lamp also works as a light in itself, complementing the interior space and providing a unique look. FLUTEs are primarily intended for areas where people meet and relax, public spaces such as bars, restaurants or hotels, or private areas and households. I wanted to introduce a degree of variability and playfulness into my design and not strictly determine how the light should be used. I wanted to give the potential user a platform for individual expression and the discovery of different options. The uniqueness of this fixture lies in the orientation of light. The user can choose the tilt, thereby influencing the angle of emitted light as well as its overall design. The advantage of FLUTEs is that it works excellently as a solitaire pendant light but works even better in various compositions—which I did not want to define or set boundaries on.

 

jury:

The FLUTE porcelain lighting fixture had been eye-catching since our first tour. The simplicity of the basic shape, variability of the tube rotation and contemporary aesthetics contributed to the quality assembly, which we assessed very positively. The material treatment and principle of functioning in practice revealed an excellent understanding of the task and professional work. The unconventional, linearly stretched collar in its pure and minimalist form as well as excellent craftsmanship were the main points of evaluation. If we were to recommend any adjustment, it would certainly be adjustable cable positioning without having to completely disassemble the light. Excellent, however, was the installation of several hanging lights, which wholly presented the fundamental theme of the work. We greatly appreciated not only this thesis but also the overall positive assessment of material prototypes that posed even more demands on the student and their ability to adapt to the task.