Top

Lukáš Kordík, porotce

Lukáš Kordík, porotce

CZ:

Lukáš Kordík je architekt a urbanista. Absolvoval štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave a EA Lyon. Pôsobil ako asistent ateliéru III na Katerdre architektonickej tvorby VŠVU a ako hosťujúci pedagóg na FASTU v Bratislave. Je spoluzakladateľom ateliéru GutGut. GutGut bol viackrát nominovaný a je laureátom ceny ARCH a CE-ZA-AR. Popri práci vo vlastnom ateliéri je jedným so zakladajúcich členov OFCA (Office for collaborative architects), ktorá sprostredkúva výmenu skúseností vrámci neformálnej profesionálnej komunity ako pokračovanie stretnutia v rámci európskeho výskumného projektu City Visions Europe. O svojej práci často prednáša doma aj v zahraničí.

 

pohled porotce:

Neodvážim sa hodnotiť úroveň školy ako celku. Nemám na to, s ohľadom na krátkosť času, ktorý som v škole strávil pri oboznamovaní sa s prácou všetkých ateliérov a projektov ani nárok. Taktiež nemám ako porovnávať s minulosťou, keďže som školu nenavštevoval. Môžem iba skonštatovať, že som videl veľa odrobenej práce, veľa dobrých, lepších či skvelých projektov. Videl som ateliéry, ktoré k sebe priťahujú talentovaných študentov odhodlaných odovzdať skvelú prácu. Taktiež pedagógov, schopných strhnúť študentov a vtiahnuť ich do kreatívneho sveta architektúry, pričom sa stiera rozdiel medzi ročníkmi a spoločná práca vyznieva ako jeden konzistentný celok. Držím palce všetkým pedagógom a aj študentom!

 

 

ENG:

 

Lukáš Kordík is an architect and urbanist. He graduated from Faculty of architecture at STU in Bratislava and EA Lyon. He served as an assistant in design studio III at the Department of Architecture at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava and also as a visiting teacher at Faculty of architecture at STU in Bratislava. He is a co-founder of GutGut studio. GutGut was several times nominated and it is a laureate of ARCH CE-ZA-AR awards. Besides work in his studio he is one of founding members of OFCA (Office for collaborative architects), that mediate experience exchange in an informal professional community as a follow-up to European research project City Visions Europe. He frequently gives lectures about his work both in Slovakia and abroad.

 

view of the juror:

I do not dare to judge the school as a whole. I do not have, due to the limited time I had to get familiar with all the work of students and design studios, any right to do so. Also I do not have the opportunity to compare wit past as I did not attend the school. I can only say I have seen lot of work done, lot of good, better and great projects. I have seen design studios that attract talented students determined to submit great piece of work. Also teachers able to enthuse students and take them into the creative world of architecture while the differences between students‘ grades are wiped out and the whole work appears coherent. Fingers crossed to all teachers and students!