Top

Michaela Hudečková, Ondřej Lebeda

Michaela Hudečková, Ondřej Lebeda

Troja/pláň; Troja/město

ateliér: Miroslav Cikán, Vojtěch Ertl

 

CZ:

Tázali jsme se, co je Troja. Je to Trojský zámek. Baroko. Val. Řeka. Přívoz. Jsou to zvířata za ploty a spoutané víno na svazích. A pokud název leží někde v základech identity místa, po které se tážeme a kterou máme dotvářet, kde nalezneme v pražské Troji stopu antického města, jehož jméno nese? Je to stopa fyzická nebo abstraktní? Je to přírodní útvar, architektura nebo fungování společnosti? Co je tedy obrazem Troje? Co je jejím předobrazem? A co skutečně vidíme? „Údery vesel čeří vodu. Zámek tu ještě nestojí. Lodice se blíží ke břehům Ovence. Před zraky plavců se zjevuje kouzelná zřícenina starého mlýna. Jeden plavec se nakloní k druhému, sevře mu paži a očarovaně praví: „Trója! Tak musela vyhlížet starověká Trója!“ A tak prý vzniklo jméno Troja“ Obnova soužití s řekou, IPR Praha

 

hodnocení poroty:

Na práci Michaely Hudečkové a Ondřeje Lebedy porota oceňuje především velmi kvalitně odvedenou společnou práci. Je patrná vzájemná provázanost skrze celý ateliér. Ondřej navrhoval město, Michaela krajinu. Ondřejův plán se stal zadáním pro ostatní studenty ateliéru, které jeho regulativy jednotlivých lokalit ověřili konkrétním návrhem stavby. Michaela přes vlastní analýzu místa došla k návrhu, který několikanásobně zvyšuje atraktivitu místa. Vytváří chybějící cesty, které diverzifikuje jak materiálově, tak i různým výškovým položením. Zachovává přirozený charakter lokality, přidává nová využití v území, vznikají nová pobytová místa, zpřístupňuje vodácký kanál, který je dnes hlavní atrakcí lokality. Pokouší se také naznačit konkrétní vegetaci. Ondřej se zabývá městem, doplňuje prázdná místa, navrhuje nové cesty a veřejná prostranství. Logicky vytváří hlavní tepnu území ve směru řeky a na ní kolmé ulice, které zvyšují chybějící prostupnost územím. Navrhuje nový park uprostřed zástavby. Území rozděluje na jednotlivé lokality s jasně čitelným vlastním charakterem. Jeho cílem je vytvořit novou městskou čtvrť. Zástavba je navržena tak, že směrem k novému centru graduje jak objemově, tak i významově. Poměrně dobře se vypořádal s okolním kontextem, zástavbu přizpůsobil okolí, zajímavě působí navržená zástavba – val, parafráze zdi s bastiony jako ochrana před řekou. Původní charakter území není potlačen, posouvá ho k dnešním potřebám. Přesvědčivé je celkové zpracování prezentace, která působí jednotně, oba návrhy se navzájem podporují. Na porotu zapůsobilo velmi dobré grafické provedení a čitelnost návrhu s detailním řešením. Práce je velmi dobře ověřena konkrétními návrhy ostatních studentů.

 

 

ENG:

We have been asking ourselves what embodies Troja? Is it the Troja Palace? Baroque? The ramparts? The river? The ferry? It is the animals in enclosures or the bound grapevines on the slopes? If the name lies somewhere in the foundations of the identity of the place that we are asking about and that we are to create, where do we find the Troja of Prague in the remnants of the ancient town whose name it bears? Is this a physical or rather an abstract relic? Is it the natural landscape, architecture or the patterns of society? What is then the image of Troja? What is its precursor? What do we actually see? “Oar strokes splash across the water. No palace stands here yet. A boat approaches the banks of Ovenec. The old mill’s magical ruin slowly unfolds to the oarsmen’s sight. One leans towards the other, clutches his arm and says enchantingly: ‘Troy! This is how ancient Troy must have looked!’ And that, it is said, is how the name Troja came about.” Restoring co-existence with the river, IPR Praha

 

jury:

The jury values the project of Michaela Hudečková and Ondřej Lebeda especially for a well-executed collaborative work. There is an obvious mutual link through the whole design studio. Ondřej designed the city, Michaela the landscape. Ondřej’s plan became a task for other students at the design studio to check his regulation of locations with building designs. After her own analysis, Michaela proposed a design that enhances the attractiveness of the site. She proposes new trails diversified with various materials and levels. She keeps the natural character of the location and adds new functions to the site. New leisure spots emerge, and the canoeing canal, the best attraction there today, is made accessible. She also tries to sketch certain plants. Ondřej takes care of the city, fills empty spots, proposes new ways and public spaces. Logically, he creates the main vein of the area along the river and streets perpendicular to it that increase the permeability of the place. He designs a new park inside the urban structure. He divides the area into separate localities with clearly visible individual characters. His aim is to create new urban district. The buildings are designed that they rise towards to the centre, both in terms of volume and importance. He dealt quite well with the surrounding context and adjusted proposed buildings to the surroundings. The proposed dyke is interesting—the interpretation of a wall with bastions as protection from the river. The original character is not suppressed, but pushed towards current needs. Overall, the presentation is convincing in that it seems unified, both designs mutually supporting each other. The jury was impressed by the very good graphical elaboration and comprehensibility of the proposition with detailed design. The project is very well supported by the particular designs of other students.