Top

Sausan Haj Abdová

Sausan Haj Abdová

Městský nájemní dům Karlín

ateliér: Michal Kuzemenský, Petra Kunarová

 

CZ:

Cílem bylo hledání ideální dispozice bytu, hledání hranice mezi maximální hustotou města a maximálním pohodlím jeho obyvatel. Důraz kladen na exteriérové části bytů. Pavlačový dům – typologie typická pro nájemní bydlení, typická také pro Karlín – ale současně. Byt Jedna základní dispozice bytu a její multiplikace. Dva dlouhé tunely východo-západně orientované, spojené/rozdělené vrstvou ze super-bloku vestavného nábytku. Kuchyně záměrně umístěna do středu dispozice. Dvě stejně velké ložnice se stejnými okny. Dům Forma domu tvořena skládáním za sebe, zrcadlením a otočením jedné základní jednotky bytu. Velká okna prosvětlují hluboké dispozice, vytvářejí na fasádě nepravidelný řád – stejným směrem do ulice a stejným směrem do dvora. Systém skládání bytů v domě se propisuje na fasády slepými štíty. Blok Silná severojižní linearita v bloku – objem domu ji následuje formou tří lineárních věží, orientovaných směrem od severu na jih. Kolmo na objem věží je orientována většina bytů. Otočení orientace přináší výhodné světlo pro byty a zároveň nechává proniknout jižní světlo do ulice na severní fasádě domu. Pavlače. Lodžie. Terasy. Dvůr.

 

hodnocení poroty:

Od hľadania ideálnej dispozície bytu, cez balanc hustoty mesta a pohodlia obyvateľov, po stvárnenie exteriérových pobytových častí bytov. To sú ciele v projekte Sausane Hay Abdovej v mestskom nájomnom dome na Karlínskom nároží. Racionálny obal domu je zrkadlom vnútorného usporiadania bytov a ostatných priestorov. Veľké okná presvetľujúce hlboké dispozície prepisujú na fasáde nepravidelnú kompozíciu otvorov vychádzajúcu zo skladby bytov v dome. Každý krok tohto projektu je premyslený a opodstatnený. Bezpochyby nie je kompozičným cvičením, vzdáva sa dekoru a prehnaného exhibovania, má v sebe pokoru k miestu kde vzniká. Vytvára vzťah k svojmu okoliu, programuje nové súkromné a zdieľané exteriérové pobytové plochy. Znovuzrodenie pavlače. Geometricky čisté a racionálne dispozície bytov sú premyslené a ich multiplikácia dáva projektu ešte väčšiu silu.

 

 

ENG:

The aim was to find the ideal layout of an apartment, and the search for the boundary between the maximum density of a city and the maximum comfort of its inhabitants. Emphasis on exterior parts of the apartments. Buildings with external galleries—typical typology for rental housing, typical of Karlín, yet contemporary. The apartments One basic apartment layout and its multiplication. Two long tubes oriented east-west, joined/divided by one super-block layer of built-in furniture. Kitchen deliberately placed in the centre of the layout. Two equally-sized rooms with identical windows. The building A building formed by assembling, mirroring and rotating one basic apartment layout. Large windows illuminate deep layouts, creating irregular order on the facade—equally to the street and courtyard. The system of assembly of the apartments is projected onto the façade’s gables. The block Strong north-south linearity along the block—followed by the building’s volume through three linear towers oriented north to south. Most apartments oriented perpendicularly to the volume of the towers. Rotating the orientation provides for convenient lighting for apartments, allowing light from the south to penetrate the street along the northern façade of the house. Galleries. Loggias. Terraces. Courtyard.

 

jury:

From searching for an ideal apartment plan to balancing urban density and residents’ comfort in the design of exterior spaces of apartments. These are the goals of Sausane Hay Abdova’s project of urban housing at a corner in Karlín. The façade of a rational building mirrors the internal layout of apartments and other spaces. Large windows let sunshine into deep rooms and project irregular composition of openings onto facade that is based on internal structure of the apartments in the building. Every step in this project is thoughtful and justified. Without a doubt, it is not an exercise in composition, forsaking decorations and excessive exhibition and respecting the site where it rises. It creates a relationship to its surroundings, proposes new, private and shared exterior recreation areas. The recreation of a residential building with external galleries. Simple geometric apartment layouts are thoughtful, and their multiplication gives the project even more strength.