Top

Vít Bednář

Vít Bednář

Ramínko Kiton

ateliér: Jan Jaroš, Miroslav Bednář

*vítězný projekt OD2019

 

CZ:

Zadáním v ateliéru Jana Jaroše a Miroslava Bednáře bylo pro zimní semestr 2018/2019 zvoleno ramínko. Návrh měl být od samého začátku koncipován přímo pro konkrétní firmu a měl následovat její vizuální identitu a požadavky. Já si pro svůj návrh ramínka vybral italskou firmu Kiton, která se už přes století zabývá výrobou pánského společenského oblečení. Ramínko je navrženo a dimenzováno tak, aby bylo použitelné pro širší škálu zboží, a je dostupné ve dvou variantách – se spodní částí pro přehození kalhot a bez ní. Konstrukci jako takovou tvoří tři, respektive čtyři samostatné části, které jsou k sobě částečně přilepené. To zaručuje dostatečnou pevnost ramínka v tlaku i krutu. Jednotlivé části tvoří 6 milimetrů tlusté dýhy ořechu evropského, které jsou kolmo na sebe slepené v sedmi vrstvách a tlakem ohnuté do požadovaného tvaru. Celkově je konstrukce ramínka velmi jednoduchá a elegantní, což koresponduje s firmou Kiton a tím, čím se zabývá.

 

hodnocení poroty:

Překližkové ramínko jsme nejprve jako porota trochu přehlíželi. Často se totiž stává, že kvalitní design, má v sobě obsažen určitou míru samozřejmosti, jež při prvním pohledu brání plnému docenění. Teprve debatou a porovnáváním s ostatními pracemi začalo dřevěné ramínko vystupovat nad všechny další práce. Design a celkový koncept funguje na rozdíl od ostatních studentských pracích ve všech rovinách. Základní rovina stylingu a funkčnosti je na vysoké úrovni. Velice elegantní silueta s efektním otvorem, který se vytvořil ve středu slepením segmentů dohromady, funguje skvěle. Ramínko je také dostatečně ploché a široké, aby nepoškodilo i dražší a náchylnější typy oblečení. Dále je tu aspekt výroby. Technologie lisování a ohýbání dýhy je primitivní, typy ohybů tu nejsou nijak náročné a za použití cnc strojů by neměl být s opakovatelností a výrobními náklady problém. Poslední rovinou je u každého výrobku otázka práva na jeho existenci. Dobrý designer by měl být schopen správně analyzovat, jaký typ výrobku navrhuje, proč a pro koho by měl být. U studentských prací na téma ramínko jsou časté exhibice s podtitulem: „Podívejte se, jak chytře jsem ohnula drát do tvaru ramínka“ či různá low-costová řešení z kartonu nebo jiných recyklovaných materiálů. To ale jsou slepé cesty. Na trhu jsou miliony ultralevných, více či méně funkčních plastových nebo dřevěných ramínek. Další takové už nejsou potřeba. Co na trhu ale dnes zcela chybí, je ramínko, které dokáže být plnohodnotnou součástí interiéru jak soukromého, tak i veřejného. Ramínko Víta Bednáře je přesně takové. Ačkoliv vzniklo jako výrobek pro konkrétní firmu a její potřeby, jsem si jistý, že velké množství lidí by zaplesalo, pokud by si takové ramínko mohli koupit i k sobě domů.

 

 

ENG:

The design studio of Jan Jaroš and Miroslav Bednář selected a hanger for the winter semester task of 2018/2019. The design should have been produced from the start for a particular company and followed its visual identity and requirements. I chose the Italian company Kiton, which has been making men’s social clothing for over a century. The hanger is designed and sized for use with a wide range of goods and is available in two versions—with or without the lower part for trousers. The structure itself consists of three or four separate parts that are partially glued together. This provides sufficient stiffness in the hanger against both pressure and torsion. The individual parts are made of 6-millimetre thick European walnut veneers, which are glued to each other perpendicularly in seven layers and bent by pressure to the desired shape. Overall, the design of the hanger is very simple and elegant, which corresponds to Kiton and meets the company’s philosophy.

 

jury:

At first, the jurors overlooked the plywood hanger. In fact, it is often that quality design has a certain degree of obviousness that prevents full appreciation at first glance. It was only through debate and comparison with other works that the wooden hanger began to stand above all other work. The design and overall concept works in contrast to other student works on all levels. The basic level of styling and functionality is high. The elegant silhouette with a spectacular opening created in the middle works wonderfully. Moreover, the hanger is sufficiently flat and wide to avoid damaging more expensive and more prone types of clothing. There is also the production aspect. Vibration moulding and bending technology for plywood is simple, and the types of bends are not very challenging. CNC machines should not be a problem in terms of reproducibility and production costs. The last aspect for each product is the question of its right to exist. A good designer should be able to properly analyse what type of product they propose and why and for whom it should be. Student works frequently appear at exhibitions with the subtitle “See how clever I bent the wire into the shape of a shoulder strap” or are different low-cost solutions made from cardboard or other recycled materials. But this is a blind journey. There are millions of ultra-expensive, more or less functional plastic or wooden hangers on the market. No more are needed. What is missing today in the market is a hanger that can be a full part of the interior, both private and public. Víta Bednář’s hanger is exactly like that. Although it was a product for a certain business and needs, I’m sure that many people would appreciate it if they could buy that hanger for themselves.