Top

Anna-Myato Seho

Anna-Myato Seho

Bloom

ateliér: Filip Streit, Tomáš Polák

CZ:

Semestrálním tématem v ateliéru Streit/Polák byla porcelánová objímka. Porcelán je charakteristický svou křehkostí, jeho výroba je náročná, ale je výjimečný svou průsvitností. Je to materiál, který při prosvícení vytvoří jedinečný efekt. Světlo pronikající tenkou porcelánovou stěnou bylo pro můj návrh stěžejní. Mým cílem bylo vytvořit objímky pro veřejné prostory, například kavárny a bary, a jednoduchým řešením svítidla navodit klidnou a útulnou atmosféru. Nad malý stolek zavěsit jednu objímku, k většímu sezení vytvořit shluk nebo linii. Bloom je porcelánová objímka na klasickou žárovku. Ladně kopíruje tvar žárovky a napodobuje okvětní lístky bělostného květu, rozvíjející se poupě. Při rozkvětu jde o očekávání, do jaké nádhery se květ otevře. To v sobě přeneseně nese i Bloom, který uvnitř ukrývá a chrání světlo – symbol života a pozitivní energie. Porcelánová objímka svým tvarem tvoří stínění žárovky, a proto už není potřeba stínidlo či jiný přidaný prvek. Tenká stěna “okvětního lístku” propouští jemné světlo v kontrastu s prozářenou štěrbinou, kterou září netlumené světlo žárovky.

 

hodnocení poroty:

Síla jednoduchosti, jemné tvarování a čistota provedení. Navzdory tomu, že jsme v ateliéru viděli dominantnější a technicky náročnější objekty, ke svítidlu Bloom jsme se v diskuzích pořád vraceli. Právě nenápadný výraz a přirozená organičnost rozvíjejícího se květu znamenaly jednoznačnou nominaci na Olověného Dušana. Od výhry práci dělila jenom zjevná přesycenost trhu podobnými druhy závěsných svítidel. Jako nedostatek jsme vnímali i vnitřní objímku, která mohla být integrovaná do porcelánové části. Originalitu však porota ocenila v precizní stylizaci, autenticitě a jemném podání florálního motivu. Kromě nenápadnosti prakticky nebylo možné návrhu nic vytknout a při několikanásobném obcházení ateliéru Streit/Polák se všichni porotci znovu a znovu setkali u stejného svítidla. Svítidlo Bloom nese potenciál rozvíjet se ve velikosti nebo v experimentu s povrchem. Vizuálně fungující tvarosloví ho „odsuzuje“ stát se miláčkem mezi závěsnými svítidly na trhu.

 

ENG:

The semester theme at the Streit/Polák studio was porcelain lighting fixtures. Porcelain is characterized by its fragility and difficult production process but is exceptional for its translucency. It is a material that produces a unique effect when illuminated. Light penetrating porcelain was a key characteristic for my design. My goal was to create fixtures for public spaces, such as cafés and bars, and to create calm and cosy atmosphere. This can be achieved by hanging single lighting fixture above small table or by arranging them in a cluster or a line in a bar setting. Bloom is porcelain lightbulb fixture for classic light bulb. It copies the shape of a light bulb and imitates the petals of a white flower, a developing bud. Blossoming is full of the expectation of the flower’s splendour when it opens. The revelation of its beauty comes at the very end. Bloom works in the same way, cherishing the light—a symbol of life and positive energy. The porcelain lighting fixture forms a shade through its shape, and therefore no additional shade or other element is needed. Tender light filters through the thin walls of “flower petal” in contrast with bright illumination from uncovered part of the bulb.

 

jury:

The power of simplicity, fine shaping and purity of design. Despite seeing more dominant and technically more demanding subjects, we kept returning to Bloom lighting. The inconspicuous expression and natural organism of the emerging bloom meant an unambiguous nomination to Olověný Dušan. The only obstacle was the apparent overload of similar types of hanging lights on the market. Nevertheless, the jury appreciated originality in its precise styling, authenticity and delicate presentation of the floral motif. Apart from the inconspicuousness, it was virtually impossible to find a flaw, and in multiple visits of the Streit / Polák studio, all jurors met again and again at the same lamp. Bloom lighting has the potential to grow in size or experiment with surfaces. Visually functioning morphology “condemns” it to becoming a darling of hanging lights on the market.