Top

Statut soutěže

Statut soutěže
Cíl

Cílem je získat nezávislý pohled na kvalitu výuky architektury a designu na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Pořadatel

Soutěž je pořádána Spolkem posluchačů architektury (SPA) při FA ČVUT.

Soutěž

Soutěž je vypisována v zimním semestru a probíhá v obou studijních oborech FA ČVUT – architektura a design – ve dvou kategoriích – nejlepší projekty a nejlepší ateliéry jako celek. Soutěže se automaticky účastní každý řádný student FA ČVUT, který v daném semestru odevzdá a vystaví ateliérový projekt včetně týmových projektů. Ze soutěže jsou vyloučeny diplomní projekty, projekty v rámci předmětů ZAN a projekty členů SPA, kteří jsou přítomni při hodnocení projektů porotou. Soutěž probíhá čtyřkolově.

1. kolo

Porota si prohlédne všechny vystavené projekty a vybere z nich libovolný počet do dalšího kola.

2. kolo

Ze všech prací porota vybere maximálně 20 nominovaných projektů – širší nominace.

3. kolo

Z širší nominace vybere porota nominované projekty. Porota zároveň vybere nominované ateliéry.

4. kolo

Porota ocení maximálně 1 nejlepší projekt a 1 nejlepší ateliér v oboru architektura a maximálně 1 nejlepší projekt a 1 nejlepší ateliér v oboru design.

Vítěz

Oceněné projekty jsou utajeny až do předání ceny. Porotci a organizátoři jsou  do té doby vázáni slibem mlčenlivosti.

Termíny

Hodnocení probíhá vždy v týdnu po odevzdání projektů za daný semestr. Výstava nominovaných projektů a vyhlášení vítězů proběhne v průběhu následujícího semestru.

Ceny

Cenou pro vítěze je olověná soška „Olověný Dušan‟. Další ohodnocení je každoročně stanoveno pořadatelem na základě získaných prostředků.

Porota

Každý obor má svou vlastní porotu, která se vždy skládá z osobností toho roku nepůsobících na FA ČVUT. Architekturu hodnotí porota o 5 či 6 členech a design porota tříčlenná. Členství v porotě není možné ve dvou po sobě jdoucích ročnících soutěže. Pro hodnocení je nutná účast min. 4 (architektura), resp. 2 (design) porotců.

Statut soutěže

Změna statutu soutěže je možná. Ke schválení rozhodnutí o změně statutu je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 členů SPA přítomných na valné hromadě SPA. Změny jsou projednávány na základě připomínek z řad členů SPA či na základě žádosti poroty.

Statut soutěže byl schválen
12. 7. 2015.